Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitteraard zeer uiteenloopen, en dientengevolge de een meer in philologisehe richting gedreven wordt, de ander daarentegen meer in juridische. Met is niet alleen volmaakt overbodig, doch zelfs kortzichtig om, ter wille van die verscheidenheid van kennis, personen, die bij hunne voorbereidende studiën zulke uiteenloopende richtingen zijn uitgegaan, in één corps te willen vereenigen, vooral omdat zij gedurende minstens één jaar dezelfde studiën zullen moeten maken.

Dat personen, die de door mij voorgestelde studiën met goed gevolg ten einde hebben gebracht wat »hooge ontwikkeling" aangaat, zeker niet zullen achterstaan bij het groote gros dergenen die zich een doctorstitel verwierven, zal wel door niemand betwijfeld worden, die eenigszins met ons hooger onderwijs vertrouwd is.

En wat hun initiatief en karakter aangaat, daaromtrent kan geene opleiding, welke ook, eenige zekerheid geven. Men kan hierin geen examen afnemen, evenmin zich hierop doen africhten. Maar als onomstootelijk vaststaande neem ik aan dat wie aan eene universiteit gedurende vijf jaren ernstige studiën gemaakt heeft (en, dat zijn de door mij bedoelde volstrekt niet minder dan eenige andere) en deze tot een goed einde bracht, menschelijkerwijze gesproken, allen grond geeft tot de verwachting dat ook die goede eigenschappen wel bij hem aanwezig zullen zijn. liet door de Staatscommissie voorgestane stelsel geeft ten aanzien hiervan hoegenaamd geene meerdere waarborgen, integendeel veel minder. Bij beide systemen moet men zich op teleurstellingen voorbereid houden, maar ik meen dat die in het mijne geringer zullen zijn, omdat karakter en initiatief uitingen zijn van het menschelijk intellekt, en

Sluiten