Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wapenen en met inachtneming van het gestelde onder b van artikel 24, het traktement genieten van zijne ranggenooten van het leger van hetzelfde wapen bij aanstelling in hunnen rang, vastgesteld in de tabel La A van het Koninklijk besluit van 16 Maart 1904, n°. 7.

i

Artikel 20.

De militie-officier is verplicht van zijn voltrokken huwelijk binnen acht dagen na de voltrekking kennis te geven aan den Chef, onder wiens bevelen hij is gesteld, onder mededeeling tevens van den geslachtsnaam en den voornaam of de voornamen zijner echtgenoote.

Artikel 21.

De adspirant-militie-officier en de militie-officier, die artikel 16 en de militie-officier die artikel 20 niet naleeft, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden.

Artikel 22.

De militie-officier, die tengevolge van oproeping tot opkomst in werkelijken dienst of om andere redenen in dienst reist, geniet de vergoedingen wegens reis- en verblijfkosten vastgesteld voor de overige militaire officieren der Landmacht van den overeenkomstigen rang.

Artikel 23.

Ingeval een militie-officier tijdens zijn verblijf onder de wapenen ziek of verwond wordt, is hij gerechtigd tot het erlangen van genees- en heelkundige hulp en van geneesmiddelen overeenkomstig de ten deze voor de militaire officieren bestaande voorschriften.

Artikel 24.

De opleiding voor bevordering van de militie-officieren geschiedt•

a. gedurende den tijd dat zij, ingevolge het gestelde onder II, 1°. en 2°. van Artikel 11 voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn;

b. gedurende vrijwillig verblijf onder de wapenen en bij het deelnemen aan voor hen niet verplichte oefe-

Sluiten