Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort bij de Beschikking van den Modkl I,

Minister van Oorlog, vau 29 Juli —

1909, Ilde Afd., No, 454.

(1) Naam, voornamen en rang van den commandeerende-oöicier van het korps, waarbij de ingeschrevene voor de militie de verbintenis wenscht aan te gaan of waartoe de ingelijfde behoort en waarbij de verbintenis wordt gesloten.

De ondergeteekende (1)

(2) Naam, voornamen (en c.q rang) van den aangenomen militieplichtige.

(3) Dagteekening dezer akte (in schrijfletters).

(4) Datum en jaar (in schrijfletters) waarop uit den dienst bij de Landweer wordt ontslagen de lichting van de militie,

ten aanzien van het onderwerp dezer akte liet Rijk vertegenwoordigende, verklaart te hebben aangenomen krachtens het bepaalde bij het Koninklijk Besluit van den 3den Juli 1909 (Staatsblad n°. 262) houdende regeling van de opleiding en de benoeming van ingeschrevenen en ingelijfden bij de militie te land tot den officiersrang bij de infanterie, zoomede tot regeling van de opleiding tot bevordering van militie-officieren bij genoemd wapen, ter opleiding tot militieofficier overeenkomstig de slotzinsnede van Artikel 115 der Militiewet 1901, (2)

de medeondergeteekende (2) verklaart zich door (1) . .

te hebben doen aannemen als adspirant-militieofficier, om, buiten genot van premie of handgeld hoe ook genaamd, het Koninkrijk der Nederlanden als militair bij de Landmacht te dienen

van den (3)

tot den (4) onder de bepalingen,

de voorwaarden en de verplichtingen, zooals die bij genoemd Koninklijk Besluit zijn vastgesteld, met dien verstande dat voor den aangenomene, nadat hij op den . ,

Sluiten