Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergelijken, en maakt een oordeel mogelijk, welke gesteenten als verschillende verhardingsvormen, dan wel als differentiatie producten van een en hetzelfde magma, of' als ontstaan uit verschillende magmas moeten worden beschouwd. Ook zijn wij in staat, door de „Bauschanalyse" het voorkomen van elementen in gesteenten te ontdekken, die slechts in zeer geringe hoeveelheden of sporen daarin aanwezig zijn. De uitvoering van zoodanige „Bauschanalyse" volgens de methodes en cautelen, welke de chemische analyse aan de hand geeft, vereischt een tot het doen van zulke onderzoekingen ingericht mineraalchemisch laboratorium, dat overigens hoofdzakelijk voor uitvoering van mineraalanalysen bestemd is.

Uit het medegedeelde zal u duidelijk zijn geworden, dat tot de beoefening der mineralogisch-geologische wetenschappen tegenwoordig laboratoria met verschillende lokaliteiten en ieder met bijzondere inrichtingen onmisbaar zijn.

Maar niet alleen langs den aangeduiden analytischen weg heeft onze wetenschap hare tegenwoordige hoogte bereikt; nog een ander belangrijk moment kenmerkt haren tegenwoordigen staat. Ik bedoel de synthese, maar versta daardoor niet alleen, waaraan men wel 't eerst zal denken, de kunstmatige bereiding van mineralen en gesteenten, of in ruimeren zin, de nabootsing van natuurproducten door chemische processen, zooals de kunstmatige bereiding van edelgesteenten, bijv. van robijn en diamant en van vele andere mineralen vooral door fransche geleerden bij name door ü e v i 11 e, F o u q u é en Lévy en in den loop der laatste jaren door Moissan is uitgevoerd. Ik wensch veeleer met synthese in ruimeren zin hier aan te duiden de invoering van zulke experimenteele methodes in alle onderdeelen onzer wetenschap, waardoor men allerlei mineralogische, geologische en palaeontologische verschijnselen tracht na te bootsen.

Enkele pogingen in deze richting van ouder datum zonden wij uit de geschiedenis onzer wetenschap kunnen aanhalen, zooals o. a. Bischofs vergelijking der afkoelingsverschijnselen van den aardbol met die van eenen kunstmatigen door

Sluiten