Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat voor de toepassing der experimenteele synthetische methode niet minder dan voor liet analytisch onderzoek in den rnimsten zin van het woord de ruimte en de inrichting van een laboratorium en 't liefst ook een uitgebreid terrein in open lucht beschikbaar moeten zijn.

Ue verschillende laboratoria en hunne inrichtingen, welker tegenwoordige onmisbaarheid voor wetenschappelijke beoefening van mineralogie en geologie ik heb getracht aan te toonen, vormen tevens eene belangrijke en noodzakelijke afdeeling van een akademisch instituut, dat in de eerste plaats moet zijn eene inrichting voor het onderwijs, tot opleiding in de mineralogisch-geologische wetenschap voor allen, die zich aan hare studie, hetzij als hoofdvak of' als hulpwetenschap of bijvak, wijden.

Het spreekt van zelf, dat zoodanig instituut in de eerste plaats eene collegekamer en verzamelingen van kristalmodellen, mineralen, gesteenten, petrefacten bezitten moet; maar ook de eischen, die men tegenwoordig aan eene collegekamer en aan een museum stelt, zijn hooger dan vroeger. Het groote nut, dat de aanwending van projectie bij het onderwijs aanbiedt, is tegenwoordig algemeen erkend en terwijl ik haar reeds sedert 20 jaren, al was het met zeer bescheiden hulpmiddelen , op uitgebreide schaal in mijne colleges heb toegepast, koesterde ik steeds den wensch, om voor dat doel eens over eene ruimere en betere inrichting en vooral over electrisch licht te kunnen beschikken, omdat het tot dusverre door mij aangewende zwakkere kalk- of zirkoniumlicht voor verschillende doeleinden, vooral voor projectie van „üiinnschliffen" van gesteenten onder aanwending van gepolariseerd licht niet aan mijne wenschen voldeed.

C4ij ziet hier dien wensch vervuld en zelfs op tweevoudige wijze: ziedaar een groot projectiebord, waarop diapositiven en over 't algemeen zulke objecten door middel van een achter de toehoorders geplaatste electrische lamp worden geprojiceerd, waarvoor een groote afstand gewenscht of ten minste niet nadeelig is. Het tweede kleinere, om eene verti-

Sluiten