Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metingen grondig te bestudeeren. Bovendien biedt de op de eerste galerij van genoemd vertrek geplaatste bibliotheek de gelegenheid aan, om de litteratuur te raadplegen en van platen, gebruik te maken.

En last not least: het museum, bevattende de verzamelingen van kristallen, mineralen, gesteenten, van de geologische stelsels en van petrefacten. De etalages onder glas hebben het doel zoowel voor den belangstellenden leek, als voor den student te zijn opengeslagen deelen van het boek der natuur; terwijl materiaal voor studie en onderzoek, lokale suites enz. in tal van laden geborgen zijn.

Het ligt voor de hand, dat voor de afdeeling van onderwijs

o '

en onderzoek bergplaatsen van instrumenten, van allerlei gereedschappen, glas- en porceleinwaren en chemicalien noodig zijn, dat evenzeer voor de museums-afdeeling onmisbaar is de gelegenheid tot berging van allerlei utensiliën en van doubletten, alsmede tot het reinigen en prepareeren van nieuw verzamelde of ontvangen voorwerpen, voorts dat er werkkamers voor het personeel, den directeur, den assistent en den amanuensis moeten bestaan.

Ziedaar de overwegingen, die mij op grond van mijne in eene lange reeks van jaren opgedane ondervindingen hebben geleid tot het ontwerpen van het plan, volgens hetwelk dit nieuw mineralog.-geolog. instituut is ontstaan. Daar ik tot die taak niet ben overgegaan, dan op grond van vroegere bekendheid met de voornaamste dergelijke instituten in Duitschland, Oostenrijk, Rusland, Finland, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland, — tot bezoek van enkelen waarvan ik eene rijkssubsidie mocht erlangen —, meen ik niet de beschuldiging te verdienen van eigenwijs te hebben gehandeld, wanneer men ziet, dat toch het volgens mijn plan uitgevoerd instituut een volkomen zelfstandig karakter draagt. Maar gaarne kom ik er voor uit, dat ik, wat enkele ïnnchtino-en in laboratorium en museum betreft, mijn voordeel heb

gedaan met hetgeen ik elders heb waargenomen. Ö "

Een punt van bijzondere overweging maakte uit de vraag,

Sluiten