Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordiging der mij toevertrouwde vakken van onderwijs in zoo rijke mate is toegestaan. Laat mij U daarom de verzekering geven, dat die woorden alleen zijn voortgevloeid daaruit, dat ik heb gemeend, eene zieke plek niet te moeten geheimhouden, die de gezonde en krachtige ontwikkeling belemmert. En wilt mijnen diep gevoelden dank ontvangen! Zonder Uw initiatief, zonder al hetgeen Gij hebt gedaan voor het tot stand komen van dit instituut, zouden mijne pogingen vruchteloos zijn geweest. Uwe belangstelling, zoo ruimschoots betoond, is mij borg, dat ik ook in de toekomst op Uwen krachtigen steun mag vertrouwen.

Mijnheer de Secretaris van Curatoren, het is mij eene behoefte, U in 't bijzonder hartelijk dank te zeggen voor Uwe warme belangstelling en de groote bereidwilligheid mij steeds betoond, wanneer ik U in de aangelegenheid der nieuwe inrichting kwam raadplegen. Kon Uw voorganger Mr. Tellegen de eerste symptomen constateeren, dat er iets te verwachten zou zijn, U heeft van af het eerste oogenblik, dat de heugelijke gebeurtenis bekend werd, en zelts nog vroeger, krachtig bijstand verleend en dien ook nimmer onthouden, toen allengs het „Schmerzenskind' groeide en krachtiger werd en dan van alles wilde hebben. Het zal zich ook

'

in de toekomst nog wel eens en ook dan, naar ik vertrouw, niet te vergeefsch tot U wenden.

Waarde collega Ha ga, een woord van dank aan U, die eene der machtigste krachten, waarover Gij beschikt, broederlijk met mij hebt willen deelen. Uwe bereidwilligheid, om eene aansluiting van dit instituut aan Uwe electriciteitsbron op billijke voorwaarden toe te staan, heeft het mij mogelijk gemaakt, nu reeds te kunnen gebruik maken van electrisch licht voor de projectie en van electrische beweegkracht voor verschillende doeleinden, waarnaar ik reeds zoo lang had uitgezien en waarop ik anders misschien nog eenige jaren zou hebben moeten wachten.

Hulde aan U Hooggeachte Heer Van Lockliorst voor de meesterlijke wijze, waarop Gij U van de moeielijke taak hebt

Sluiten