Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met hen bij anderen inwonen, zorg te dragen, dat aan die kinderen gedurende den tyd en overeenkomstig de regelen, in deze wet gesteld, voldoende lager onderwys wordt verstrekt.

Deze verplichting wordt door hen nageleefd :

1°. öf door te zorgen, dat het kind als leerling op eene lagere school wordt geplaatst en dat het die school geregeld bezoekt ;

2°. öf door aan het kind huisonderwijs te verstrekken of te doen verstrekken.

Dit artikel luidde oorspronkelijk: „Ouders, voogden en verzorgers zijn ver'plicht de, bij hen of in de inrichting onder hun beheer inwonende, kinderen van zes tot dertien jaar, geregeld eene lagere school te doen bezoeken

Bij het gewijzigd wetsontwerp werd dit artikel zooals het nu luidt, behoudens eene geringe verandering in het eerste en laatste lid n°. 2, nader ontworpen. Daarbij is o. a. als toelichting medegedeeld, dat de bewoordingen ter aanwijzing der aansprakelijkheid gekozen, ontleend zijn aan art. 255 van het Wetboek van Strafrecht, terwijl ten aanzien van het vereischte van inwoning door bijvoeging van de woorden „of met hen bij anderen" in eene leemte is voorzien.

Op de vraag wie ter verantwoording moet worden geroepen , indien b.' v. beide ouders schuld hebben, kan worden geantwoord, dat de vader in de eerste plaats moet worden beschonwd als de aansprakelijke persoon, maar dat de omstandigheden kunnen rechtvaardigen een optreden öf tegen beide ouders öf tegen de moeder alleen. Dit ligt trouwens in de redactie opgesloten. Zijn de ouders of is een van hen uit de vaderlijke macht ontzet , dan zijn zij niet meer krachtens de wet met de verzorging belast.

Bij het voorloopig verslag 2e Kamer, betreffende de tweede overweging van het wetsontwerp in de afdeelingen, werd gevraagd of strafvervolging , wegens overtreding van dit artikel, geen

Sluiten