Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, moet volgens de bepalingen der wet worden gehandeld, om te zorgen dat het kind alsnog onderwijs ontvangt, maar wordt het feit het van onderwijs verstoken zijn — eerst geconstateerd op het tijdstip dat het kind den 13-jarigen leeftijd bereikt, zoo kan er van leerplichtigen leeftijd geen sprake meer zijn. Bij het bereiken van dien leeftijd kan in sommige gevallen alleen nog de verplichting bestaan, om het kind de klasse te doen doorloopen, waarin het op het tijdstip geplaatst was. Voor het kind, dat, om welke reden dan ook, op dat tijdstip in geen klasse eener school geplaatst was, bestaat van zelf geen wettelijke leerplicht meer."

Art. 4. De verplichting om, voor zoover aan huisonderwijs de voorkeur gegeven wordt, te zorgen,"dat aan het kind zoodanig onderwijs wordt verstrekt, vangt aan uiterlijk, zoodra het kind den leeftijd van zeven jaren heeft bereikt.

Ten aanzien van een kind, waaraan vóór of sinds het bereiken van het zesde levensjaar huisonderwijs in den zin dezer wet wordt verstrekt, eindigt deze verplichting by het bereiken van den leeftijd van twaalf jaren, indien het kind alsdan zes achtereenvolgende jaren onderwys heeft genoten.

Ten aanzien van een kind, dat op een later tydstip, dan in het vorige lid bedoeld, aanvangt huisonderwijs te genieten, eindigt de verplichting bij het bereiken van den leeftijd van dertien jaren.

Ouders, voogden en andere in artikel 1 genoemde verzorgers worden geacht niet aan hunne verplichtimg tot het verstrekken van huisonderwys te voldoen, zoolang zij niet aan den burgemeester hunner woonplaats by eene door hen onderteekende verklaring opgave hebben gedaan van:

Sluiten