Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lu. de vakken, waarin de kinderen huisonderwijs genieten;

2°. ra. de namen der kinderen, met byvoeging van de voornamen, dagteekening van geboorte en plaats van werkelyk verblijf, alsmede de plaats, waar het onderwijs wordt gegeven;

b. de namen en voornamen van hen, door wie het onderwijs wordt gegeven. Is op laatstgenoemden artikel 7 of artikel 15, sub ra, der wet tot regeling van het lager onderwijs toepasselyk, zoo wordt zulks mede vermeld.

Deze verklaring welke door hen, die het onderwijs geven, mede onderteekend moet worden, wordt? ieder jaar vóór 1 Februari opnieuw ingediend.

Van verandering in de personen, door wie het onderwijs wordt gegeven, wordt binnen acht en twintig dagen aan den burgemeester mededeeling gedaan.

Door Ons wordt bepaald, op welke wijze die opgaven behooren te geschieden, en hoe zij ter kennis van den arrondissements-schoolopziener worden gebracht.

Zie art, 31 en 33.

Dit artikel is, zooals het thans luidt, bij het gewijzigd wetsontwerp nader gewijzigd voorgesteld.

In de memorie van antwoord op het voorloopig verslag bevestigde de Minister de meening, in de afdeelingen voorgestaan, dat met de uitdrukking: „werkelijk verblijf" in het vierde lid, sub 2, wordt bedoeld het adres (straat en huisnummer).

Art. 5. De verplichting om te zorgen, dat het kind de school, waar het als leerling L ingeschreven, geregeld bezoekt, vangt aan met den dag, waarop het voor het eerst op de school kan plaats nemen.

Sluiten