Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie artt. 30 en 33.

De memorie van antwoord op het voorloopig verslag 2e Kamer, bevat ten aanzien van dit gewijzigde artikel o. a. de mededeeling dat het ligt in de bedoeling om voor de in te dienen kennisgevingen formulieren verkrijgbaar te stellen bij het gemeentebestuur; dat, wie verzuimt de keunisgeving te doen, daaraan wordt herinnerd door de aanmaning bedoeld in art. 20, § 1 ; dat de vaste woonplaats in den regel zal blijken nit de bevolkingsregisters, maar waarhij in het oog dient te worden gehouden, dat iemand, die langer dan 28 dagen in eene gemeente verblijf houdt, geacht wordt aldaar eene vaste woonplaats te hebben, ook al is zijn naam nog niet in het bevolkingsregister opgenomen.

Art. 10. Ouders, voogden en andere in artikel 1 genoemde verzorgers kunnen zich op de vrijstelling, sub ii°. van artikel 7 genoemd, alleen beroepen, indien zij aan de kennisgeving, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, de schriftelijke verklaring hebben toegevoegd, dat zij tegen het onderwijs op de, binnen den afstand van 4 kilometer van de woning gelegen scholen, waarop voor de kinderen plaats te verkrygen is, zoo overwegend bezwaar hebben, dat zij hunne kinderen voorloopig liever van het door de wet gevorderde onderwijs verstoken laten, dan hen aan een dier scholen toe te vertrouwen.

Deze verklaring moet, om geldig te zijn, ook de handteekening dragen van den arrondissements-schoolopziener. Deze ambtenaar is verplicht, binnen acht en twintig dagen na aanvrage, door het stellen zyner handteekening, zyne medewerking te verleenen.

Wanneer den schoolopziener blijkt, dat het kind op de school of eene der scholen, waartegen bezwaar wordt gemaakt, ge-

Sluiten