Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke wijze van de vergunningen mededeeling wordt gedaan aan den inspecteur en aan de andere daarbij betrokken autoriteiten.

De inspecteur zendt jaarlyks vóór 1 Februari aan den Minister met de uitvoering van de wet tot regeling van het lager onderwijs belast, eene opgave van het getal der gedurende het vorige jaar in ieder arrondissement verleende vergunningen, met mededeeling van den duur, waarvoor ze zyn toegestaan.

Zie artt. 33 en 36.

Bij het nader verslag der commissie van rapporteurs 2" Kamer werd opgemerkt, dat de hier bedoelde vergunning geweigerd zal moeten worden indien gedurende de laatste zes maanden een ongeoorloofd schoolverzuim heeft plaats gehad. Ook zou deze regeling te streng zijn en wenschte men dat aan den schoolopziener eene eenigszins grootere vrijheid werd toegekend ten aanzien van het verleenen der vergunning.

Verder zou, naar de bedoeling van den Minister, de zes weken, waarvoor verlof wordt gegeven, geen zes achtereenvolgende weken behoeven te zijn, waarom het noodig werd geacht die bedoeling duidelijk in de wet nit te drukken. Ook zou men wenschen bepaald te zien over hoeveel verloven die tijd kan worden verdeeld en verlangde men intrekking der vergunning wanneer blijkt dat daarvan geen gebruik wordt gemaakt voor het doel, waarmede zij gegeven werd.

Ten slotte werd aangedrongen op de toekenning van recht van beroep, indien de vergunning niet is afgewezen, maar verleend is voor een minder tijd dan waarvoor zij werd gevraagd.

Op een en ander antwoordde de Minister bij de memorie het volgende:

„Vermits alleen schoolverzuim zonder geldige reden gemis van „geregeld schoolbezoek" oplevert en twee zoodanige verzuimen gedurende twee achtereenvolgende maanden het schoolbezoek nog

Sluiten