Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste lid van deze paragraaf, een grond yan vrijstelling ingevolge artikel 7 niet aanwezig is, dan maant hij den naar artikel 1 aansprakelyken persoon schriftelijk aan, zoo spoedig mogelijk aan de verplichting hem by de wet opgelegd, te voldoen.

§ 2. Bevindt de arrondissements-schoolopziener, dat aan de bij de vorige paragraaf bedoelde aanmaning na veertien dagen nog niet is voldaan, dan wordt daarvan door hem zoo spoedig mogelijk kennis gegeven aan de commissie tot wering van schoolverzuim.

Binnen acht dagen na ontvangst van de in het eerste lid dezer paragraaf bedoelde kennisgeving, wordt de naar artikel 1 aansprakelijke persoon door de commissie tot wering van schoolverzuim schrift el ijk opgeroepen.

Tusschen de oproeping en den daarbij aangezegden dag van verschoning moeten ten minste acht vrye dagen verloopen.

De naar artikel 1 aansprakelijke persoon, voor de commissie tot wering van schoolverzuim verschenen, wordt op zijne verplichting gewezen en tegen het laten voortduren der overtreding ernstig gewaarschuwd.

Indien de opgeroepene niet is verschenen wordt hem gelijke waarschuwing schriftelyk toegezonden.

De arrondissements-schoolopziener ontvangt onverwijld mededeeling, dat en op welken tyd de waarschuwing heeft plaats gehad.

§ 3. Bevindt de arrondissements-schoolopziener, dat de overtreding, omschreven in artikel 1 en artikel 6, sub 1°., voort-

Sluiten