Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kei 1 aansprakelijke persoon door de commissie tot wering van schoolverzuim schriftelijk opgeroepen.

Tusschen de oproeping en den daarbij aangezegden dag van verschijning moeten ten minste aclit vrije dagen verloopen.

Denaar artikel 1 aansprakelijke persoon, voor de commissie tot wering van schoolverzuim verschenen, wordt op zijne verplichting gewezen en tegen herhaling der nalatigheid ernstig gewaarschuwd.

Indien de opgeroepene niet verschijnt wordt de naar artikel 1 aansprakelijke persoon door de commissie tot wering van schoolverzuim onverwijld langs anderen weg, op de wijze door haar het meest wenschelyk gevonden, op zijne verplichting gewezen en tegen herhaling der nalatigheid ernstig gewaarschuwd.

De arrondissements-schoolopziener ontvangt onverwijld mededeeling van den dag, waarop de waarschuwing overeenkomstig het vierde of vyfde lid dezer paragraaf heeft plaats gehad.

§ 3. Bevindt de arrondissements-schoolopziener, dat overtreding van artikel 1 en artikel 6 , sub 2°., herhaald is binnen zes maanden, nadat de in de vorige paragraaf bedoelde waarschuwing heeft plaats gehad, dan zendt hij den naar artikel 1 aansprakelyken persoon eene schriftelijke aanzegging, dat de administratieve behandeling van zijne overtredingen met betrekking tot het in de aanzegging met name te noemen kind is afgesloten, dat hij hieraan wordt herinnerd, omdat door hem opnieuw eene overtreding is begaan, dat deze overtreding nog niet strafrechterlijk wordt vervolgd, doch dat ter

Sluiten