Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van toepassing op leerlingen van bijzondere scholen, waar minder dan zestien uren per week onderwijs wordt gegeven in de vakken vermeld onder a—li in artikel 2 der wet tot regeling van het lager onderwijs.

Omtrent de uitvoering van dit artikel worden voorschriften gegeven bij algemeenen maatregel van bestuur.

Zie art. 33.

Art. 26. Op ouders, voogden of andere in artikel 1 genoemde verzorgers, die dch schuldig maken aan overtreding van ;en der voorschriften van artikel 25, zijn ie strafbepalingen van artikel 23 toepasselijk.

Art. 27. De kennisneming van de Dvertredingen, bedoeld in artikel 23, in verband met de artikelen 1 en 6, behoort tot de bevoegdheid van den kantonrechter, binnen wiens ambtsgebied is gelegen de lagere school, tot welker schoolbevolking het kind behoort.

De kennisneming van de overtredingen, bedoeld in artikel 26, behoort tot de bevoegdheid van den kantonrechter, binnen wiens ambtsgebied is gelegen,

a. indien het kind inwoont bij of met den aansprakelijken persoon, diens woonplaats ;

b. indien het kind inwoont in eene inrichting onder Jiet beheer van den aansprakelijken persoon, deze inrichting.

Art. 28. De door den arrondissementsschoolopziener op zijn ambtseed afgelegde verklaring, dat uit de ingevolge artikel 19 aan hem overgelegde lijsten, aanteekeningen en overeenkomstig dat artikel

Sluiten