Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar mijne overtuiging bestaat deze bevoegdheid reeds nu — maar dat men bet hierover eens is, dat die bevoegdheid onder de bestaande wet beperkt is in dien zin, dat men van gemeentewege geen voedsel en kleeding mag verstrekken aan kinderen van bijzondere scholen, terwijl die onbillijkheid door deze bepaling geheel wordt weggenomen, zoodat er nu voortaan ook in dit opzicht volkomen gelijkstelling zal bestaan."

Art. 36. Ten aanzien van kinderen, voor wie verlof wordt aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13, binnen zes maanden na het tijdstip van het in werking treden dezer wet, wordt de termijn van zes maanden, genoemd in het eerste lid van artikel 13, vervangen door den korteren termijn, welke is verloopen tusschen het tijdstip van het in werking treden dezer wet en den dag der aanvrage.

Dit artikel iB door den Minister, naar aanleiding van het voorloopig verslag 2e Kamer, in de wet gebracht. De bepaling was noodig ter zake van de uitvoering van art. 13, omdat in het eerste halfjaar na de invoering der wet niet is uit te maken of de kinderen gedurende zes maanden aan de daar bedoelde aanvragen voorafgaande, de school geregeld hebben bezocht.

Art. 37. Deze wet kan worden aangehaald onder den titel van: Leerplichtwet.

Art. 38. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons vast te stellen tijdstip.

Bij het in werking treden dezer wet • vervallen de artikelen 80 en 81 der wet tot regeling van het lager onderwys.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,

Sluiten