Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toen het gevaar uitbleef, toen juichten wij allen mee met de luide stemmen huiten ons land; alleen de toon was daar 'en andere dan hier. Lag er daar niet het stille of luid uitgesproken verwijt in tegen eigen zoveel machtiger vorsten, die öf niets deden of . . . de onzijdigheid schonden of lieten schenden? Genoeg, de juichkreet drong ook door tot de arme slachtoffers van Britse willekeur en onmacht, de gevangenen op de verschillende eilanden, en zij, de Republikeinen, hebben ten minste voor één Koningin eerbied gekregen, eerbied uit liefde.

En, terwijl hier heel Europa als 't ware geladen wordt met de electriciteit van de woede, te midden van 'en zwoele atmosfeer, die drukt op allen klinkt in eens het „hebt elkander lief!" Het klinkt voor mij duidelik als 'en suizelende koelte uit dit boek op. Daar geen wanklanken van wraak over wreedheid; daar louter herinnering aan vrijer, gelukkiger dagen, hoop op blijder toekomst en dóór die beiden rust en zielevrede.

Zij hebben evengoed het hunne gedaan als de koninklike vrouw, wier feest zij vierden, en in die gemoedskalmte vat een van hun de pen op om als 'en moderne monnik die gelovig-eerbiedige stemming te vereeuwigen zo mogelik. En met welk 'en overtuiging van zijn kunnen zette de heer Douwes Dekker — die naam geeft te hoger waarde aan dit werk — zich aan z'n arbeid; hoe fijn, hoe artistiek is het werk dat hij leverde.

Moge het doel van de kunstenaar bereikt worden en „gansch Nederland vernemen hoe (z)ij, in krijgsgevangenschap zuchtend, den verjaardag onzer geliefde Koningin herdacht hebben!"

Op zijn verzoek wordt de netto opbrengst gestort in het fonds van Weduwen en Wezen der Boerenstrijders, 'en daad die pleit voor de onvermoeide tekenaar evengoed als de volgende aanhaling uit de begeleidende brief: „allicht zal het feit, dat het album met de meest gebrekkige hulpmiddelen in krijgsgevangenschap op Ceylon vervaardigd werd, waardoor het herinneringswaarde heeft gekregen — en het doel der uitgave,'den uitgever een tamelijk groot debiet kunnen verzekeren." Zie, die laatste zal, hopen we, waar worden maar niet alleen om doel en herinneringswaarde, ook, omdat het kostbare boek zelf bestemd is om aan Hare Majesteit de