Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

Er is in de laatste jaren buiten en binnen de grenzen van ons land eene vroeger ongewone belangstelling in het leven, denken en werken van calvijn ontwaakt. In weerwil van den machtigen invloed, die van hem uitgegaan is, is de Geneefsehe Hervormer langen tijd en in wijden kring onbekr-td en onbemind gebleven. Zonder nader onderzoek is hij dikwerf als een 'talgevoelig en heerschzuchtig mensch tentoongesteld. Men meende de rechtvaardigheid tegenover hem. alleszins te hebben betracht, als men zijn naam in verbinding met dien van Servet had genoemd.

Daarin komt sedert enkele jaren eene gelukkige verandering. De nieuwe, degelijke uitgave zijner werken door Baum, Cunitz en reuss heeft daartoe vooral den stoot gegeven. Maar zonder twijfel hebben de historische zin, die deze eeuw zoo gunstig van hare voorgangsters onderscheidt; de waarneming van den machtigen invloed, dien calvijn op kerk. en staat, huisgezin en maatschappij in vele landen geoefend heeft; de herleving ook van het Calvinisme hier en elders het hunne daartoe bijgedragen. Er moet wel kracht schuilen in beginselen, die zulk een taai leven hebben, van welke zoo duurzame en breede werking uitgaat.

De belijders der Gereformeerde religie hebben daarom tegenover dezen ‚Äěkerkvader" nog eene groote en oude schuld af te doen. Karakter en leven, denken en werken van dezen Hervormer is 710g al te weinig en te onnauwkeurig bekend. Wie lust heeft tot studie, vindt hier een vruchtbaar veld, een voor een groot deel nog onontgonnen terrein. En hij kan werken in de overtuiging, dat zijn onderzoek voor hemzelven en voor de Geref. Kerk en theologie ten zegen zal zijn.

Onder de vele en omvangrijke werkzaamheden van calvijn komt eene eereplaats toe aan zijne uitlegging van de Hei-

Sluiten