Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weest, om Calvijn'S uitlegging van het eerste boek des Bijbels in de Nederlandsche taal over ie zetten. Zijne commentaren op de boeken des Nieuwen Testaments zijn alle reeds in onze taal overgebracht. Maar deniet minder belangrijke verklaring van vele boeken des Ouden Testaments is voor hen, die geen Latijn verstaan, nog grootendeels ontoegankelijk. Alleen de uitlegging der Psalmen is in wijderen kring bekend. Na deze verdient echter zijne uitlegging van de boeke7t van Mozes en van Je sa ja beter bekend te worden, en onder deze zeker weer het eerst en het meest de verklaring, welke calvijn van Genesis gaf.

calvijn maakte met deze verklaring van Genesis een aanvang in de maand Juli van het jaar 1550. In Augustus van het jaar 1554 zag zij het licht in het Latijn en ook in het Fransch. Deze uitgave was opgedragen aan de beide zonen van Johan Frederik van Saksen.

Eene nieuwe uitgave zverd door calvijn zelf voor de pers gereed gemaakt in het jaar 1563, zoowel in het Fransch als in het Latijn. Deze verscheen in 1564 en zverd in eene voorrede opgedragen aan den laturen Hendrik iv van.Navarre, die toen nog; maar den leeftijd van tien jaren had bereikt.

Het is deze uitgave van 1564, welke opgenomen is in de Amsterdamsche editie van calvijn'S werken, in 1838 door tholuck afzonderlijk in het licht is gezonden en ook in het Corpus Reformatorum, deel 51, eene plaats heeft verkregen. Naar deze laatste uitgave is Calvijn'S verklaring van Genesis door Ds. Los getrouwelijk in onze Nederlandsche taal overgezet.

Moge zijn arbeid velen tot nut verstrekken, de gave welke Go l in calvijn aan zijne kerken schonk, hooger doen waardeeren, en aan het recht verstand en gebruik der Heilige Schrift bevorderlijk zijn.

H. BAVINCK, Kampen, Oct. 1898. Theol. Dr. el Prof.

Sluiten