Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, nooit verder geraken, dan dat zij altijd leeren en nimmer tot kennis der waarheid komen.

Tot dusverre heb ik in 't kort, naardat de plaatsruimte toestond, over het nut der geschiedenis, in dit boek bevat, gehandeld. Maar ik heb ook mijn best gedaan, de leer der wet, die vroeger wegens hare duisterheid velen schrik aanjoeg, in een vriendelijk daglicht te plaatsen. In hoeverre ik dit juist gedaan heb, weet ik niet, maar wel, dat ik dit werk getrouw heb verricht. Ongetwijfeld zullen er zijn, die eene meer breedvoerige uitlegging van sommige plaatsen verlangen. Doch van nature een vijand zijnde van breedsprakigheid, heb ik om twee redenen mij bij dit werk beperkt. Wijl deze vier boeken toch reeds verscheidene menschen afschrikken door hunne lengte, was ik bang, dat de afkeer daarvan nog grooter zou worden, zoo ik in de uitlegging daarvan mijne pen wat al te veel den teugel vierde. Bovendien, wijl ik onder dien arbeid meermalen aan den rand van het graf ben geweest, wilde ik liever eene beknopte verklaring geven dan niets. Toch zullen de oprechte lezers, begaafd met een gezond oordeel, zien, dat ik mij vlijtig heb gewacht, niet iets, dat ingewikkeld, dubbelzinnig of duister was, uit slimheid of achteloosheid over te slaan. En daarom, wijl ik getracht heb alle moeilijkheden op te lossen, zie ik niet in, om welke reden iemand zou kunnen klagen over de kortheid, of 't moest zijn, dat hij alleen uit wonderlijke verklaringen wijsheid wilde putten. Maar gaarne vergun ik zulken menschen, die nooit verzadigd zijn van woorden, zich eenen anderen leermeester te zoeken. En bijaldien gij zelf lust mocht hebben tot onderzoek zult gij bemerken en gaan gelooven, dat het de vaste waarheid is, die ik verkondig. Gij zijt nog jong. Maar God, Die beval, dat koningen voor zich een eigen afschrift zouden laten maken van de wet, heeft daarop geene uitzondering gemaakt voor den vromen Josia. Veeleer wilde Hij hem als knaap tot een voorbeeld van vrome opvoeding stellen, om daardoor te meer de nalatigheid der ouden te berispen. Ook uw voorbeeld leert, van hoeveel belang het is, van der jeugd af aan iets te gewennen ; want uit den wortel, dien de beginselen der godsvrucht, die gij hebt ingezogen, in U verwekt hebben, bloeit niet alleen de stengel op, maar ze vertoont bijna reeds eenige rijpe vrucht.

Streef daarom met onvermoeiden ijver naar het doel, dat

Sluiten