Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Wijl Gods oneindige wijsheid in dit verwonderlijk kunstgewrocht van hemel en aarde doorstraalt, is het er verre vandaan, dat de geschiedenis van de schepping der wereld overeenkomstig hare waardigheid naar behooren zou kunnen beschreven worden. Immers, de mate van ons verstand is te klein, dan dat het zaken van zulk een omvang zou kunnen bevatten. Ook onze taal is evenmin in staat, om deze dingen volledig en grondig te verhalen. Doch ook hem, die zich bescheiden en eerbiedig oefent in de beschouwing der werken Gods, komt lof toe, al verstaat hij niet zooveel daarvan, als wenschelijk is. Daarom vertrouw ik, dat mijn werk, indien ik mij beijver naar de mate der mij geschonkene gaven, zoowel door de vromen zal worden goedgekeurd, als door God zal worden aangenomen. Het dacht mij goed dit vooraf te zeggen, niet alleen om mij te verontschuldigen, maar ook opdat de lezers gewaarschuwd zouden zijn, om, zoo zij met mij goede vorderingen willen maken in de overdenking van Gods werken, matig, leerzaam, vriendelijk en nederig van geest te zijn. Wij zien met onze oogen de wereld, betreden met onze voeten de aarde, en betasten met onze handen ontelbaar, vele werken Gods. Wij vangen uit kruiden en bloemen eenen zoeten en aangenamen geur op, en genieten zeer groote weldaden. Maar zelfs in deze dingen, die wij begrijpen, schuilt zulk eene oneindige Goddelijke macht, goedheid en wijsheid, dat ons verstand daarvoor te klein is. Daarom moeten de menschen tevreden zijn, als zij naar hunne bevatting middelmatig daarvan kunnen genieten. Naar dit doel hebben wij geheel ons leven zoo te streven, dat wij zelfs in den hoogsten ouderdom door de uitkomst volstrekt niet teleurgesteld worden als wij maar een weinigje gevorderd zijn.

Met deze bedoeling deed Mozes zijn boek aanvangen bij

Sluiten