Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopende, den dag bestuurt en de maan op hare beurt den nacht. Wij hebben juist het tegendeel aangetoond: dat die macht eene zoodanige is, dat de zon toch knecht is en de maan eene dienstmaagd. Weg dus met de dwaasheid van Plato, die aan de sterren verstand en begrip toeschrijft. Deze eenvoudige uiteenzetting moet ons genoeg zijn, dat God door den dienst van zon en maan dagen en nachten bestuurt, en dat Hij ze bezit als zijne wagenmenners, die op eiken tijd het noodige licht aanbrengen.

20. Laten de wateren wremelen van kruipend gedierte. Op den vijfden dag worden vogels en visschen geschapen. De zegening Gods, dat zij kroost zouden voortbrengen, wordt er bijgevoegd. Hier is de wijze van voortteling echter anders dan bij de kruiden en boomen. Daar toch zit de vruchtbaarmakende kracht in de plant, en de uitspruitende kracht in het zaad, maar hier is voortteling. Dit verhaal, dat de vogels zijn voortgekomen uit de wateren, is echter schijnbaar geheel in strijd met de rede. Daarom misbruiken spotachtige menschen dit ook tot lastering. Maar ook al bestond er geene andere reden, dan dat het Gode aldus behaagde, zou het ons dan niet passen, in Zijn oordeel te berusten ? Waarom staat het Hem, die de wereld uit niets heeft geschapen, niet vrij om vogels uit water voort te brengen? En wat is meer ongerijmd, vraag ik, het ontstaan van vogels uit water, of van licht uit duisternis ?

Maar zij, die den Schepper zoo onbeschaamd beleedigen moeten er op rekenen, dat Hij zal komen als Rechter, om hen te verpletteren. Wil men echter op natuurkundige gronden ons bestrijden, zoo weten wij, dat het water dichter aan lucht grenst dan aarde. Doch laten wij liever het oor leenen aan onzen leermeester Mozes, die 'ons door de beschouwing van Gods werken tot verwondering wil opwekken. Want al is de Heere de Schepper der natuur, zoo heeft Hij in 't scheppen der wereld toch volstrekt niet de natuur als leidsvrouw gevolgd. Veeleer wilde Hij zulke bewijzen van Zijne macht toonen, dat wij tot bewondering zouden gedrongen worden.

21. En God schiep. Hier ontstaat eene moeilijkheid uit het woord ā€˛scheppen". Want vroeger hebben wij beweerd, dat de wereld uit niets was gemaakt, omdat ze is geschapen. En nu zegt Mozes van dingen, die uit andere stof worden gevormd, dat ze geschapen worden. Zij, die zeggen, dat de visschen in

Sluiten