Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slecht bewustzijn, waaruit volgt, dat hem oordeel is gegeven geweest, om tusschen deugden en ondeugden onderscheid te maken. Anders toch zou geen steek houden, wat Mozes te voren heeft verhaald, dat hij was geschapen naar 't Beeld Gods; daar het Beeld Gods insluit de kennis van Hem, die 't hoogste goed is. Dubbel onzinnig redeneeren dus de Libertijnen, monsters van menschen, als zij verhalen, dat wij hersteld worden in den toestand der onschuld, zoo elk zijn lust zonder oordeel des onderscheids volgt. Nu verstaan wij, wat het onthouden van den boom des goeds en des kwaads beteekende, nl. dat Adam niet door dit of dat te beproeven, een waagstuk voor zijn verstand zou ondernemen, maar nauw verbonden aan God alleen, slechts op gehoorzaamheid aan Hem zich zou toeleggen. Derhalve is het verkeerd de kennis in ongunstigen zin op te vatten vanwege de jammerlijke ondervinding, die de mensch opdeed, toen hij van de eenige bron der volmaakte kennis afweek.

Dit toch is de oorsprong van den vrijen wil, dat Adam op zichzelf wilde staan, en durfde beproeven, wat hij kon.

10. En eene rivier ging uit. Mozes zegt, dat, om den tuin te besproeien, eene rivier stroomde, die vervolgens in vier takken zich verdeelde. Dat twee der takken de Eufraat en Tiger geweest zijn, hierin komen allen genoegzaam overeen. Want niemand betwist het, dat D'Q"nQ (Hiddekel) de Tigris is. Over de twee andere is groot verschil. Velen meenen, dat Pison en Gihon, de Ganges en Nijl geweest zijn. De dwaling van dezen wordt overvloedig uit den afstand der plaatsen bewezen. Ook ontbreken er niet, die tot de Donau toe overvliegen, alsof dus de woonplaats van één mensch, van t uiterste einde van Azië tot het gebied van Europa zich zou uitstrekken. Maar wijl verscheidene andere groote rivieren die streek door stroomen, heeft de meening van hen, die gissen dat twee van deze, al is 't met veranderde namen, worden aangeduid, meer waarschijnlijkheid.

Toch is de moeilijkheid nog niet opgelost, want Mozes verdeelt de éene rivier, waardoor de tuin werd besproeid in vier deelen. Het staat echter vast, dat de bronnen van den Eufraat en den Tigris ver van elkaar liggen. Uit deze moeilijkheid redden sommigen zich door te zeggen, dat door de verwoesting van den zondvloed 't gelaat der aarde is veranderd. Daarom kan 't gebeurd zijn, gissen zij, dat de beddingen

Sluiten