Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beeld weerkaatste. Hij wist, dat met 's menschen val, de verwarring der geheele wereld vreeselijk zou zijn, gelijk ook is uitgekomen. Derhalve beijverde hij zich in den persoon des menschen Gods roem te verdonkeren. Laten wij met weglating van verzinsels deze leer, die eenvoudig en hecht is, behouden.

Is liet ook ? Dit wordt verschillend uitgelegd, ja, deze zin wordt verdraaid, deels omdat hij op zichzelf duister is, deels wegens de dubbelzinnige beteekenis van 't Hebreeuwsche partikel „aphki". Bij de Hebreen beteekent dit woord soms zooveel als bij de Latijnen, „Etiamsi of enimvero". [ja ook, inderdaad]; soms „Quanto magis", (zooveel te meer). David Kimhi neemt het in dezen laatsten zin, en meent, dat over en weer vele woorden gewisseld zijn, omdat de slang hiertoe afdaalde, n.1. dat hij, na met andere woorden God beschuldigd te hebben, eindelijk deze sluitrede opmaakt: „Hoe vijandig en kwaadwillig God zich jegens u heeft gedragen, blijkt nog meer hieruit, dat God u den boom der kennis van goed en kwaad heeft verboden". Maar deze uitlegging, behalve dat ze gedrongen is, wordt door het antwoord van Heva als valsch voorgesteld. Beter omschrijft de Chaldeeuwsche uitlegger: „Is 't wel waar, dat God heeft verboden, enz". Voorts houden het enkelen voor eenvoudige ondervraging, anderen voor ironie. Eenvoudige ondervraging, die twijfel wekte, zou aldus zijn : „Kan het ook wezen dat God het eten van allen boom heeft verboden ?" De ironische echter, die ijdele vrees moet uitschudden : „Er is God veel aan gelegen of gij eet van den boom ; het is dus belachelijk, dat gij meent, dat hij u verboden is". Den eersten zin onderschrijf ik liever daarom, omdat 't meer waarschijnlijk is, dat Satan, om meer heimelijk te bedriegen, langs draaierige omwegen is voortgegaan, om de vrouw zachtkens tot verachting van het goddelijk bevel te verleiden. Anderen echter meenen, dat Satan beslist ontkent, dat hetgeen de menschen gehoord hadden, Gods Woord was. Anderen (bij wien ik mij beter kan voegen) meenen, dat, onder voorwendsel van te vragen naar de reden, hij zijdelings het geloof aan het woord tracht te doen wankelen. Ten minste ook de oude uitlegger heeft vertaald : „Waarom zeide God ?" Hoewel ik deze vertaling niet in zijn geheel goedkeur, toch twijfel ik niet, of de slang zet de vrouw aan, om naar de reden te vragen, daar hij anders haar gemoed van God niet kon aftrekken. Zeer gevaarlijk is de ver-

Sluiten