Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichte misdaad, maar eene afschuwelijke zonde, waardoor zich de mensch onttrekt aan 't gezag zijns Scheppers, ja Hem verwerpt en miskent. Voeg hierbij, dat het geen eenvoudige afval was, maar dat ze met verwijten en slechte smaadredenen tegen God is gepaard gegaan. Satan beschuldigt God van leugen, afgunst en kwaadwilligheid ; en zulke slechte en verwenschte lasteringen onderteekenen zij. Eindelijk, met verachting van Gods bevel, geven zij niet alleen aan hunne lusten toe, maar maken zich tot knechten des duivels. Wil iemand het korter hebben : het ongeloof zette de deur open voor eerzucht, maar de eerzucht was de moeder van weerspannigheid, zoodat de menschen, de vreeze Gods afgeworpen hebbende, het juk afschudden. Op die wijze leert Paulus, dat door Adams ongehoorzaamheid de zonde in de wereld is gekomen. Laten wij veronderstellen, dat het niets meer geweest is dan eene overtreding van het bevel, toch komt men op die wijze niet veel verder, met het verminderen van Adams schuld. Toen God hem in alles vrijliet en hem tot koning der wereld stelde, wilde Hij in 't onthouden van slechts één boom, zijne gehoorzaamheid op de proef stellen; deze voorwaarde behaagde den mensch niet. Laten slechtgezinde redenaars tot verontschuldiging aanvoeren, dat de vrouw door de schoonheid van den boom is verlokt geworden, en dat de man door Heva's vleitaal is aangezet. Hoe zachter echter Gods heerschappij was, hoe minder de slechtheid van hunne ongehoorzaamheid te verdragen is. Maar hooger moet de oorsprong en oorzaak van de zonde worden gezocht. Want nooit zouden zij tegen God hebben durven strijden, zoo zij niet eerst ongeloovig geweest waren aan zijn woord. Niets evenwel verlokte hen tot het nemen der vrucht dan eene dwaze eerzucht. Zoolang zij, geloovig aan Gods woord, van zelfs zich door Hem lieten regeeren, hadden zij bedaarde en goed gestemde hartstochten. De beste teugel toch was de gedachte, die intrek had genomen in 't binnenste hunner ziel, dat God rechtvaardig was, en dat niets beter was, dan Zijne bevelen te gehoorzamen, en dat het hoogste doelwit van een gelukkig leven was, door Hem bemind te worden. Maar nadat zij aan satans lasteringen toegegeven hadden, begonnen zij als betooverd zijnde, rede en oordeel te missen, ja, daar zij satans knechten waren, hield hij hunne zinnen gebonden.

Bovendien weten wij, dat voor God de zonden niet worden

Sluiten