Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche en eerzuchtige menschen, dan of hij door zinnelijke lust werd aangezet, doet er weinig toe; omdat hij in elk geval de heilige wet des huwelijks heeft geschonden, die door God was geopenbaard. God had bepaald, dat twee tot één vleesch zouden zijn, en dit is de altoosdurende orde der natuur. Lamech schond uit lage minachting van God de rechten der natuur. De Heere wilde dus, dat het bederf van het wettige huwelijk uit Kaïns huis zou voortkomen, en met Lamech zou beginnen, opdat de voorstanders der veelwijverij zich over hun voorbeeld zouden schamen.

20. Jabal was een vader van hen, die wonen in tenten. Thans verhaalt Mozes, dat met het kwaad, dat uit Kaïns geslacht is voortgekomen, ook iets goeds was vermengd. Want de uitvinding van kunsten en andere dingen, die ten algemeenen nutte en gerieve strekken, is eene lang niet te versmaden gave Gods en eene lofwaardige deugd. Wel is 't verwonderlijk, dat dit volk, dat meest van alle oorspronkelijke deugd was afgeweken, zich niet boven alle nakomelingen Adams heeft onderscheiden in betreurenswaardige gaven.

Ik leg dit echter zoo uit, dat Mozes met opzet heeft gesproken over de uitvinding dier kunsten in Kaïn's geslacht, opdat wij zouden weten, dat hij niet zoo zeer van God was vervloekt, of God heeft nog enkele uitnemende gaven onder Zijne nakomelingen uitgestrooid. Want het is waarschijnlijk, dat het vernuft der anderen intusschen niet heeft stilgestaan, maar dat onder Adams zonen ijverige en bekwame menschen geweest zijn, die hunne vlijt in 't uitvinden en volvoeren van kunsten hebben uitgeoefend. De overgeblevene zegening Gods nu roemt Mozes bijzonder in dit volk, omdat men anders zou gelooven, dat het ledig en onvruchtbaar in alle goede dingen geweest is. Laten wij dus in 't oog houden, dat Kaïns zonen van den Geest der wedergeboorte zijn beroofd, maar toch met niet te verachten gaven toegerust zijn geweest. De ervaring van alle eeuwen leert, hoeveel altoos tot de beschaving van het tegenwoordige leven bij ongeloovige volken de stralen van het Goddelijk licht hebben medegewerkt, en tegenwoordig zien wij, dat de schitterende gaven des Geestes over 't geheele menschelijk geslacht verspreid zijn. Ja zelfs edele kunsten en wetenschappen zijn van goddelooze menschen ons toegevloeid, sterrekunde en andere deelen der wijsbegeerte, de geneeskunde, d$

Sluiten