Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Joden hebben ouder gewoonte de dwaze fabel uitgedacht, dat Lamech een jager was en blind, en dat hij een jongen had om hem bij de hand te leiden; dat Kaïn, terwijl hij in de bosschen zich schuil hield, door hem met een pijl is getroffen, omdat de knaap, meenende dat het een wild dier was, zijne hand in die richting stuurde ; en dat hij vervolgens den jongen gestraft heeft, die uit onvoorzichtigheid de oorzaak van den moord was.

Ook maakte de onbekendheid met de toedracht der zaak, dat elk zich veroorloofde iets te gissen. Mij komt het voor, dat deze uitlegging de meest ware en eenvoudige is, dat het werkwoord in den verleden tijd, als een toekomenden tijd verklaard, en onbepaald moet genomen worden, alsof hij zich beroemde, dat hij genoeg kracht en geweld bezat om den allersterksten vijand te dooden. Ik lees dus zoo: „ik zal een man dooden om mijne wonde, en een jongeling om mijne buile", of „bij mijne buile en wonde". Men houde echter in het oog bij welke gelegenheid hij zulk een gesprek met de vrouwen hield, gelijk ik reeds zeide.

Wij weten, dat bloeddorstige menschen niet alleen anderen tot verschrikking zijn, maar ook overal van allen gehaat worden. Terecht joeg dus de voor heel het menschelijk geslacht onverdragelijke gewelddadigheid van haren echtgenoot de vrouwen vrees aan, dat allen eene verbintenis zouden maken om hem ten onder te brengen, daar hij den algemeenen haat en vervloeking verdiende.

Nu verhaalt Mozes, om ons zijne onverbeterlijke woestheid te doen kennen, dat, terwijl vaak vleierijen van vrouwen woeste en wilde mannen plegen te verzachten, Lamech integendeel aan den boezem zijner vrouwen het venijn zijner wreedheid heeft uitgebraakt. Kortom, hij beroemt zich, dat hij genoeg moed en kracht bezit om allen te straffen, die hem durfden aanvallen. De herhaling van „man" en „jongeling" is overeenkomstig 't Hebreeuwsche spraakgebruik, zoodat niemand behoeft te meenen, dat verschillende personen worden aangeduid. Alleen verdubbelt hij zijne razende stoutmoedigheid, als hij zich beroemt, dat jongelingen in de kracht van het leven hem niet zouden kunnen tegenhouden, alsof hij zeide : laat de sterksten die er zijn opkomen, ik zal ze allen neervellen. Zoover is het er dus van daan, dat hij zijne vrouwen streelt met de

Sluiten