Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben genomen, lezen wij wel niet ; toch meen ik, dat dit lang vóór den zondvloed gebeurd is, maar dat zij door Gods voorzienige leiding onvruchtbaar geweest zijn, omdat Hij besloten had, slechts acht zielen te zullen bewaren.

6Je HOOFDSTUK.

1. En het geschiedde, als de menschen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden.

2. Dat de zonen Gods de dochteren der menschen aanzagen, dat zij schoon waren, en zich vrouwen namen uit allen, die zij verkoren hadden.

3. Toen zeide de Heere: „Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mensch, dewijl hij ook vleesch is; en zijne dagen zullen zijn honderd en twintig jaar".

4. In die dagen waren er reuzen op aarde, en ook daarna, nadat de zonen Gods tot de dochters der menschen ingegaan waren, en bij haar kinderen verwekt hadden ; dit zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn mannen van name.

5. En de Heere zag, dat de boosheid der menschen menigvuldig was op de aarde, en dat alle gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

6. Toen berouwde het den Heere, dat Hij den mensch op aarde gemaakt had en het smartte Hem aan Zijn hart.

7. En de Heere zeide: „Ik zal den mensch dien Ik geschapen heb verdelgen van den aardbodem, van den mensch tot het vee, tot het kruipend gedierte, tot het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij, dat ik ze gemaakt heb".

8. Maar Noach vond genade in de oogen des Heeren.

9. Dit zijn de geboorten van Noach ; Noach was een rechtvaardig oprecht man in zijne geslachten ; Noach wandelde met God.

10. Noach nu gewon drie zonen, Sem, Cham en Japheth.

11. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht, want de aarde was vervuld met onbillijkheid.

Sluiten