Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dichters vele fabelen verzonnen hebben van reuzen. Dat zij hen zonen der aarde noemen, is naar mijne meening daarom, dat zij zonder eenig voorbeeld van hunne voorouders zich tot heerschappij begeven hebben.

5. En de Heere zag, dat de boosheid veelvuldig was. Mozes vat den draad van zijn verhaal weer op, dat God in het straffen der wereld wegens hare misdaden niet te hard noch te haastig geweest is. Dat hij God, op menschelijke wijze, sprekende invoert, wat men in het Grieksch noemt xvSpuTroirxbèiuv, geschiedt, omdat hij niet anders kon uitdrukken, wat toch belangrijk was om te weten, n. 1. dat God niet om eene lichte oorzaak, noch op een enkel oogenblik in toorn is ontstoken om de wereld te verderven. Want met het woord „zien" vermeldt hij het taai geduld Gods, alsof hij zeide, dat God slechts na de zaak goed beschouwd en lang overwogen te hebben, en nadat Hij zag, dat de menschen onverbeterlijk waren, het vonnis van hen te verdelgen heeft uitgesproken. Ook het volgende dat de boosheid veelvuldig geweest is op de aarde, heeft geene geringe beteekenis. Middelmatige zonden had Hij door de vingers kunnen zien ; zoo de goddeloosheid slechts in een bepaald gedeelte der aarde geheerscht had, zouden andere streken vrij van straf kunnen gebleven zijn. Maar de ongerechtigheid was tot het hoogste toppunt geklommen, en tot de geheele aarde doorgedrongen, zoodat geen hoek meer ongeschonden bleef; en daaruit volgt, dat de tijd tot straffen meer dan rijp geweest is. Groote boosheid heerschte dus overal, zoodat de geheele aarde daarmede bedekt was. Daaruit zien wij, dat zij niet eer door den watervloed te gronde is gegaan, dan nadat zij door een stroom van ongerechtigheden was bedolven.

Alle gedichtsel der gedachten des harten. Mozes heeft aangetoond, dat de oorzaak van den zondvloed ligt in uitwendige misdaden. Thans daalt hij dieper af, en zegt, dat zij niet slechts verkeerd geweest zijn in gedrag en levenswijze, maar dat het inwendige kwaad te diep in hunne harten was doorgedrongen, dan dat er eenige hoop op bekeering zou geweest zijn. Hij kon ten minste niet natuurlijker uitdrukken, dat de verkeerdheid zoodanig is geweest, dat zij door geen gewoon geneesmiddel genezen kon worden.

Wel kan het gebeuren, dat nu en dan menschen zich in de zonde storten, in wien toch nog eenig gezond verstand

12

Sluiten