Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. En hij zegende hem, en zeide „Gezegend is Abram van den Allerhoogste God, den Bezitter van hemel en aarde.

20. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uwe vijanden in uwe hand heeft gegeven", en hij gaf hem de tienden van alles.

21. En de koning van Sodom zeide tot Abram : „Geef mij de levende zielen en neem de have voor u."

22. En Abram zeide tot den koning van Sodom : „Ik heb mijne hand opgeheven tot den Heere, den Allerhoogsten God, den Bezitter van hemel en aarde.

23. Zoo ik van een draad tot een schoenriem, zoo ik van alles, wat het uwe is, iets zal nemen, opdat gij niet zegt: „Ik heb Abram rijk gemaakt."

24. Behalve alleen wat de jongens gegeten hebben, en het deel der mannen, die met mij zijn getrokken, Aner en Eskol en Mamre, laten die zelf hun deel nemen."

v

1. En het geschiedde in die dagen. De geschiedenis, die in dit hoofdstuk wordt verhaald, is vooral om drie redenen vermeldenswaardig. Ten eerste, wijl Lot met zachte terechtwijzingen de Sodomieten tot inkeer heeft vermaand. Zij waren echter ten eenenmale onwetend en hopeloos in het kwaad verhard. Dat Lot met dezelfde roede geslagen werd, geschiedde, omdat hij aangetrokken en verlokt door de vruchtbaarheid van dat land, zich met dat goddelooze en slechte volk vermengde. In de tweede plaats, omdat God uit medelijden met hem, Abram opriep als wreker en bevrijder, om hem uit de handen der vijanden te rukken. En hierin straalt Gods ongelooflijke goedheid en welwillendheid jegens de zijnen helder door, want ter wille van één man, behield hij geruimen tijd menschen, die dit het allerminst verdienden. In de derde plaats is deze geschiedenis belangrijk, door dat Abram van Godswege werd vereerd met eene schitterende overwinning en gezegend werd door den mond van Melchizedek, in wiens persoon wij op grond van andere schriftuurplaatsen duidelijk het rijk en het priesterschap van Christus afgeschaduwd zien.

De hoofdinhoud dezer geschiedenis biedt ons een verschrikkelijk schouwspel van menschelijke hebzucht en trots Het

Sluiten