Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem, dat zij hare dienstmaagd hem in zijnen schoot gegeven heeft, en klaagt, dat zij door haar wordt veracht, maar zij had Abrams gemoed nog niet beproefd, of hij eene slechte zaak door zijne bescherming wilde bevorderen.

Zoo blind is de woede des toorns, dat zij lichtzinnig op dezen of genen aanvalt en zonder onderzoek hen veroordeelt, die geheel vrij van schuld zijn. Zoo er ooit eene vrouw met eene zachte en aangename gemoedsgesteldheid geweest is, dan was het Saraï, die in deze deugd uitmuntte. Als wij dus zien, dat door eene beleediging het geduld haar begeeft, moet elk onzer te meer bedacht zijn op het matigen zijner hartstochten.

5. De Hcere riekte tussclien mij en u. Zij misbruikt Gods Naam, en haar ontvalt bijkans de eerbied voor Hem, die zoozeer den vromen wordt aanbevolen. Zij daagt haren man voor het gericht Gods. Wat is dit anders dan het verderf over zijn hoofd inroepen? Want als God zich als Rechter tusschen hen stelt, moet Hij een van beiden straffen. Abram nu had geen onrecht gedaan. Derhalve is zij het, die Gods wraak moet ondervinden, daar zij Zijn toorn over zich of haren man lichtzinnig inroept. Zoo Mozes dit van de eene of andere ongeloovige vrouw had verhaald, zou dit als iets alledaags verfoeid worden. Maar nu toont de Heere in de moeder der geloovigen voor het eerst, hoe geweldig de gloed des toorns is, waartoe zij de menschen vervoert, en hoe blind zij zijn, die in eigene zaken aan hunnen lust bot vieren, opdat wij zouden leeren op onze hoede te zijn, zoo dikwijls het gaat om ons eigen belang. Ook iets anders verdient hier bijzondere opmerkzaamheid, n.1. dat best ingerichte huisgezinnen nu en dan niet zonder twist zijn, ja, dat dit kwaad tot in de Kerk doordringt. Want wij weten, dat Abrams gezin, hetwelk door twist werd verstoord, het levende beeld der Kerk is. Wat huiselijke twisten betreft, wij weten, dat het voornaamste deel van het gemeenschappelijke leven, dat God onder de menschen heeft ingesteld, in het huwelijk bestaat, en toch vallen er verschillende verkeerde dingen voor, die dit goed als met vlekken bezoedelen. Om deze moeilijkheden te doen verdwijnen, moeten de geloovigen zich toerusten. Daartoe is het van groot belang den oorsprong van dit kwaad te overwegen, want alle moeilijkheden, die de menschen in het huwelijk ondervinden, moeten aan de zonde geweten worden.

Sluiten