Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God is, toegerust met kracht om de zijnen te helpen. Abram moest van alle andere steunsels afgebracht worden en zich geheel aan God alleen toewijden. Want niemand verbindt zich ooit aan God, die Hem niet boven alle schepselen hoogacht. Als Gods macht eenmaal erkend wordt, moet die kennis ons tot zulk eene verwondering van zijn wezen voeren, en moet de eerbied voor Hem zoozeer ons verstand innemen, dat niets ons verhindert Hem te dienen. Overmits Gods oogen op het geloof en de waarheid des harten letten, krijgt Abram voorts bevel zich op reinheid van wandel toe te leggen.

Want de Joden noemen iemand een mensch van volmaaktheden, als hij geen trotsch noch dubbelzinnig gemoed heeft, maar blanke oprechtheid voedt. Kortom, de oprechtheid waarvan hier sprake is, wordt gesteld tegenover veinzerij. En voorwaar, als men met God te doen heeft, zoo is er geen gelegenheid tot veinzen. En nu verstaan wij uit deze woorden, tot welk einde God zich een Kerk vergadert, n.1. opdat zij, die geroepen zijn, heilig zouden zijn. Wel is het fundament der roeping Gods de genadige belofte, doch aanstonds volgt daarop, dat zij, die Hij zich heeft verkoren tot een afgezonderd volk, zich aan Gods gerechtigheid zouden toewijden. Want op die voorwaarde neemt God zich kinderen aan, dat Hij van Zijne zijde de plaats en de eer van een Vader zou krijgen. Gelijk Hij nu zelf niet liegt, zoo eischt Hij met recht wederkeerig trouw van de zijnen. Laten wij dus in het oog houden,dat God zich daarom openbaart aan de geloovigen, opdat zij onder zijn toezicht zouden leven, en Hem niet slechts als rechter van hunne daden maar ook van hunne gedachten zouden erkennen. En daaruit besluiten wij ook, dat er geen andere maatstaf is van een vroom en zuiver leven, dan van God af te hangen.

2. Ik zal Mijn verbond, stellen. Thans begint Hij vollediger en breeder te verklaren, wat Hij kortelijks had aangestipt. Wij zeiden, dat Gods verbond met Abram tweeledig is geweest. Het eerste lid was getuigenis van Zijne genadige liefde, waaraan de belofte des levens verbonden was. Het andere lid was eene aanmaning tot het ijverig betrachten van rechtvaardigheid. Omdat God slechts met een enkel woord het genot van Zijne genade had doen smaken, en spoedig tot het doel der roeping was overgegaan, dat Abram oprecht zou zijn ; en meer

Sluiten