Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot onze oogen komt, het woord in onze ooien moet weerklinken. Als Abraham daa rom op deze plaats bevel krijgt liet verbond te bewaren, beveelt God hem niet slechts het eenvoudig gebruik der plechtigheid aan, maar wil Hij voornamelijk op het doel de aandacht vestigen. En voorwaar, als de belofte de ziel van het teeken is, blijft er, als ze daarvan wordt losgerukt, niets over dan een dood en ledig geraamte.

Dit is de reden, waarom wij zeggen, dat door dc Pauselijken de sacramenten zijn afgeschaft, omdat, als Gods Woord wordt vei zwegen, niets bij hen overblijft dan stomme geraamten. Doch het is beuzelachtig, dat ze voor het Woord hunne magische bezweringen in dc plaats stellen. Want verbond kan slechts genoemd worden, wat duidelijk geopenbaard door ons wordt gezien tot opbouwing des geloofs. Daarmee nu hebben die tooneelspelers niets gemeen, als ze slechts met een gebaar of met een verward gemompel, als op eene fluit spelen. Nu vatten wij, op welke wijze het verbond behoorlijk moet bewaard worden daar wij n.1., terwijl het Woord voorbijgaat, het teeken vasthouden tot bewijs en onderpand der genade. Want gelijk God, door ons een handschrift te geven, het ons gegevene geloof vast maakt, zoo wordt door ons de toestemming des geloofs en der gehoorzaamheid verzekerd.

Ook is vermeldingswaardig wat volgt: ‚Äětusschen mij en u , waaruit wij leeren, dat het sacrament niet slechts ziet op de uitwendige belijdenis, maar een pand is tusschen God en s menschen geweten. Daarom elk, die door de sacramenten niet tot God wordt geleid, ontheiligt het gebruik daarvan. Overigens wordt door naamsverwisseling de naam van verbond op de besnijdenis overgebracht, die zoo nauw daaraan verbonden is geweest, dat ze daarvan niet kon worden afgedacht.

Al wat mannelijk is onder u zal besneden worden. Schoon God gelijkelijk aan mannen en vrouwen beloofd had, wat Hij later door de besnijdenis vaststelde, wordt toch in het eerstgenoemde geslacht het geheele volk door Hem geheiligd. Want als door dit teeken wordt vastgesteld de belofte, die gemeenschappelijk gegeven was aan mannen en vrouwen en het zeker is, dat vrouwen evenzeer als mannen versterking noodig gehad hebben, kan men daaruit opmaken, dat het teeken verordend geweest is ten behoeve van beiderlei geslacht. Ook is het geen bezwaar, dat allen afzonderlijk bevel krijgen aan de

Sluiten