Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

korte samenvatting aan, wat God het meest van ons eischt. En dit is ook niet ongebruikelijk in de Schrift, de beschrijving van een vroom en zuiver leven te halen uit de tweede tafel der wet; niet omdat de liefde hooger staat dan de dienst van God, maar omdat zij, die zuiver en vriendelijk leven jegens hunne naasten hunne liefde jegens God daarmee bewijzen. In de namen gerechtigheid en gericht vat hij de rechtvaardigheid samen, waardoor aan elk het zijne wordt gegeven. Wil men ze liever onderscheiden, dan wordt gerechtigheid eigenlijk genoemd, de zuiverheid en menschlievendheid, die wij bewaren jegens onze broederen, als wij ons er op toeleggen, om allen wel te doen, en van alle kwaad, bedrog en geweld ons vreemd houden. Gericht is echter, aan ellendigen en onderdrukten de hand toereiken, de goede zaken voorstaan, ons in te spannen, dat de zwakken niet onrechtvaardig worden beleedigd. Dit zijn de wettelijke oefeningen, waarmee de Heere de Zijnen beveelt zich bezig te houden.

Opdat de Heere doe komen over Abraham, wat over hem gesproken is. Mozes geeft te kennen, dat Abraham de hem beloofde genade zou deelachtig worden, zoo dat hij de zijnen onderwees in de vreeze Gods, en zijn huis recht bestuurde. Hier wordt in een enkel persoon aan alle vromen een gemeenschappelijke regel voorgehouden ; want die hierin nalatig zijn, verwerpen of onderdrukken Gods genade zooveel zij maar kunnen. Zal dus het bezit van Gods gaven voor ons blijven bestaan en ook voor onze nakomelingen bewaard blijven, zoo zij men op zijne hoede, dat ze niet door onze nalatigheid verloren ga. Het zou verkeerd zijn, zoo iemand daaruit besloot, dat de geloovigen met hunnen ijver de verdienende oorzaak waren, dat God zijne belofte vervult. Het woordje „dat" is in de Schrift gewoonlijk meer gevolgaanduidend dan redegevend. Want al is de genade Gods alleen het begin en het einde onzer zaligheid, zoo heet het toch, omdat wij Gods roeping volgende, onze loopbaan voortzetten, dat wij op die wijze eveneens de door God beloofde zaligheid verkrijgen.

Het geroep van Sodom. Hier begint de Heere duidelijker zijn plan aan Abram te verklaren aangaande de verwoesting van de vijf steden. Toch noemt Hij slechts Sodom en Gomorra, omdat deze nog meer berucht waren dan de andere. Voordat Hij de straf vermeldt, noemt hij eerst de zonde, opdat

Sluiten