Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zal niets kunnen doen. Omdat de Engel niet slechts was gezonden als wreker om Sodom te verdelgen, maar ook bevel had gekregen om Lot te behouden, zegt hij dit niet eer te zullen doen, voordat hij dit laatste tevens had volvoerd. Het staat aan een dienaar niet vrij te scheiden wat God eenmaal heeft samengevoegd. Dat anderen dit liever willen verklaren als van God geldende, keur ik niet af. Want hoewel de uitdrukking oogenschijnlijk wat kras is, heeft het toch niets ongerijmds in zich, dat God de kwaden niet kan verdelgen, zonder dat Hij Zijne uitverkorenen redt.

Men meene echter daarom niet, dat Zijne macht is verkort, als er voor Hemzelf noodwendigheid bestaat, of dat iets aan Zijne vrijheid en gezag wordt te kort gedaan, als Hij uit eigene vrije beweging zich beperkt. Laten wij vooral in het oog houden, dat Zijne macht door een heiligen band verbonden is met Zijne Genade en Getrouwheid in het vervullen der beloften. En daardoor komt het, dat men naar waarheid kan zeggen, dat Hij alleen kan wat Hij wil en beloofd heeft. Dit is eene ware en nuttige leer. Minder bezwaar zal er echter zijn, als men dit laat slaan op de Engelen, die eene bepaalde opdracht hadden, waarvan het niet geoorloofd was ook maar het minste af te wijken. ULtvkyvCvt/t_~

24. En de Heere segen├ętr. In het kort en slechts met enkele woorden verhaalt Mozes hier den ondergang van Sodom en de andere steden. De vreeselijkheid dier gebeurtenis toch eischte een geheel anderen omvang van het verhaal, ja een tragische woordenvloed. Maar Mozes verhaalt eenvoudig op zijne eigene manier Gods oordeel, en laat alles wat hij met woorden niet krachtig genoeg kan uitdrukken, aan den lezer over, om zich dat in te denken.

Het is daarom onze taak, om al onze zinnen op die allervreselijkste straf te richten, want daar zij niet zonder eene groote beweging van aarde en hemel kan gebeurd zijn, verschrikken wij terecht reeds op het noemen daarvan alleen, zoo dikwijls zij in de Schrift wordt vermeld. De Heere wilde niet, dat die steden slechts door het openen van de aarde werden ingeslokt, maar opdat Zijn oordeel zich te schitterender zou vertoonen, deed Hij van den hemel vuur en zwavel vallen. Hierop doelt Mozes als hij zegt, dat de Heere vuur heeft doen regenen van den Heere. De herhaling verbiedt met nadruk,

Sluiten