Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar Sara werd vernederd, toen zij aan de bestraffing van een goddeloos koning werd overgegeven.

17. En Abraham bad. In deze beide zaken blinkt de wonderlijke goedheid Gods jegens Abraham uit, dat hij gewapenderhand het onrecht hem aangedaan, heeft gestraft, en vooits op zijn gebed verzoend is met Abimelechs huis. Want dit moest duidelijk uitkomen, dat Abimelechs huis op zijn gebed is genezen, opdat hij door zulk eene weldaad de inwoners dier plaats aan zich zou verplichten. Nu doet de aard dezer straf, dat het geheele huis met onvruchtbaarheid is geslagen, eene vraag bij ons oprijzen. Want als Abraham, nadat Sara zwanger was geworden, in het land Gerar is gekomen, en dit alles, wat Mozes verhaalt voor Izaaks geboorte gebeurd is, hoe kan het dan zijn, dat in zoo korten tijd de onvruchtbaarheid aan het licht kwam ? Te antwoorden dat Gods oordeel, op eene ons onbekende wijze, is duidelijk geworden, is niet geheel ongepast. Toch weet ik niet zeker, of de volgorde der geschiedenis omgezet is. Dit komt mij althans veel waarschijnlijker voor, dat Abraham reeds in het land Gerar heeft gewoond, toen hem Izaak werd beloofd, en dat dit stuk, dat vroeger was weggelaten, thans door Mozes is ingevlochten. Werpt iemand mij tegen, dat Abraham tot op Sodoms ondergang te Mamre heeft gewoond, zoo ligt er volstrekt geene ongerijmdheid in, als wij zeggen, dat wat Mozes hier ten slotte verhaalt, vroeger is voorgevallen. Ik laat echter, omdat de tijdsaanduiding weinig afdoettot de opbouwing des geloofs,beide meeningen in het midden.

21ste HOOFDSTUK.

1. Voorts bezocht de Heere Sara, gelijk Hij had gesproken, en Hij deed Sara gelijk Hij gesproken had.

2. Derhalve ontving zij en baarde aan Abraham eenen zoon in zijnen ouderdom op den tijd, dien de Hèere hem gezegd had.

3. En Abraham noemde den naam van zijnen zoon, die hem geboren was, dien Sara hem baarde, Izaak.

4. En Abraham besneed Izaak zijnen zoon, een zoon van acht dagen oud zijnde, gelijk hem de Heere had voorgeschreven.

Sluiten