Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd opgericht. Deze begon met een fout: verkoop tegen kostprijs plus provisie, die hij echter binnen de eerste zes maanden na zijn oprichting herstelde door invoering van: verkoop tegen grossiersprijs, winstverdeeling over het verbruik, en kapitaalvorming uit dividend enz., zooals het Rochdale- of Howarth_stelsel dat dan ook voorschrijft. Van dat oogenblik af liep alles wederom als van een leien dak: eerst werden dépots opgericht in Ierland (1866), daarna in Schotland (1868), alwaar men echter in datzelfde jaar 1868 tot de stichting van een afzonderlijken groothandel, de Schotschewholesalete Glasgow overging, die in hoofdzaak evenals de Engelsche is ingericht, en sedert eendrachtig met zijn ouderen broeder samenwerkt. De hoofdmagazijnen ') van den Engelschen wholesale (die voortaan met zijn initialen CWS. zal worden aangeduid) te Manchester breidden zich allengs uit tot de reuzengebouwen, die thans in Balloon-, Garden- en Dantzic-street aldaar verrijzen, en een dépot werd gevestigd te Newcastle-on-Tyne in 1871, ten einde het Noorden van het land beter te kunnen bedienen. Dit voerde tot het:

4e tijdvak (1872—19??), het tijdvak, waarin wij nu leven, door de oprichting van de Bankafdeeling CWS., thans eene reusachtige instelling, die voor den coöp. groothandel doet, wat de winkel-spaarbanken voor den coöp. kleinhandel deden, nam. het in één hand bijeenbrengen, het organiseeren van de kapitaal-, naast de koopkracht der verbruikers. Terstond daarna, in 1873, werd overgegaan tot eigen productie in de Fabriek van beschuit enz. te Crumpsall (bij Manchester) en in de Schoenfabriek te Leicester, en vervolgens, in 1874, tot de oprichting van een dépöt te Londen, ten einde ook

') Personen en zaken, die men op de studiereis met eigen oogen zal kunnen zien, zijn in dit geschiedkundig overzicht met vette letter gedrukt.

Sluiten