Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nationale Groothandels in bovengen. Internat, coöp. bond (opgericht 1895) zal waarschijnlijk binnenkort leiden tot het:

5e tijdvak (19??—19??), tot de oprichting namelijk van een Internationalen coöp. groothandel, waarvan het initiatief aan Dr. H. Müller te danken is, en waarover op het Internat, coöp. congres te Hamburg in Sept. a.s. nader beslist zal worden. Wanneer nu daarop nog ten slotte in het:

6e en laatste tijdvak (19??—????) de oprichting van eene Internationale coöp. bank, of althans van een bond van nationale coöp. banken of bankafdeelingen gevolgd is, dan is daarmeê de geleidelijke ontwikkeling der verbruikscoöperatie volgens het geniale Rochdale-, of liever Howarthstelsel afgeloopen, en de kroon op het geheel e, grootsche werk gezet. Zij kan dan immers beginnen met in de wereld-goederen-, maar tevens in de wereld-geld-markt, waar totdusver niet de meest belanghebbenden, nam. de verbruikers-klein-kapitalisten, maar de producenten-groot-kapitalisten het hoogste woord voeren, van haar kant een hartig woordje meê te spreken.

Naast de Wholesales, de beide groote handels- tevens geld-instellingen derhalve, der Britsche verbruikscoöperatie, werken sinds 1869 nog de Co-operative union (spr. uit: joenion, d.i. bond) te Manchester, waarvan E. Vansittart Neale, bovengenoemd van 1869—1891, en sedert tot heden J. C. Gray (spr. uit: Gree) de hoogstverdienstelijke secretarissen waren, — eene vereeniging van bijna alle Engelsche en Schotsche, en enkele Iersche coöperaties, die zich de beoefening en de propaganda der coöperatie, door het uitgeven van geschriften, door coöp. opvoeding (cursussen, examens enz.), en vooral door het organiseeren van jaarlijksche Coöp. congressen (sinds 1869) ten doel stelt — en sinds 1883 ook het Coöp. vrouwengilde, dat de

Sluiten