Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Dit boekje heeft zijn ontstaan te danken aan den wensch van ondergeteekende, om zijnen leerlingen het tijdroovend en geest dood end dictaatgeschrijf vooreen groot deel te besparen. Het is dus in de allereerste plaats voor de leerlingen der Magelangsche Opleidingschool bestemd. Evenwel niet uitsluitend. Want ik stel mij voor, dat ook anderen dit werkje kunnen gebruiken, vooral ambtenaren van het B. B. Voor dezen toch is kennis van de algemeene beginselen van Strafrecht onmisbaar, en terecht is dan ook het Indisch strafrecht thans onder de examenvakken voor het groot - ambtenaarsexamen opgenomen.

Met het oog op laatstgenoemden heb ik het werkje ietsuitvoeriger gemaakt, dan voor mijne leerlingen noodig zou zijn geweest. Mochten mijne collega's dit werkje ook bij hun onderwijs willen gebruiken, zoo zullen zij vanzelf bemerken, welke gedeelten zonder schade kunnen worden overgeslagen. Dit precies aan te wijzen, gaat niet; de keuze zal grootendeels ook van de subjectieve opvatting des leeraars afhangen: de een wenscht meer nadruk te leggen op dit, de ander op dat gedeelte van het strafrecht.

In dit werkje worden alleen de algemeene leerstukken van het Indische strafrecht behandeld, en wel voornamelijk van dat voor de Inlanders. Daar het strafwetboek voor de Inlanders echter slechts in zeer enkele opzichten van dat voor de Europeanen afwijkt, kan dit werkje ook voor de bestudeering van het algemeen strafrecht voor de Europeanen gebruikt worden. Het kwam mij evenwel ongewenscht voor, om bij elk art. van

Sluiten