Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Swb. voor Inlanders tevens het overeenkomstig art. van het Swb. voor Europeanen aan te halen; de uitmuntende synoptische uitgave der beide strafwetboeken in Mr. W. A. Engelbrecht's bekende wetboeken verzameling maakte dit trouwens geheel overbodig.

In dit boek vindt men niet alleen de algemeene leerstukken volgens het geldende Swb. I. behandeld, maar ook volgens het Ontwerp van een Strafwetboek voor Inlanders, en wel steeds in verband en onder voortdurende vergelijking met elkaar. Volgens mijne opvatting toch, kan de leeraar in het Indische strafrecht thans niet volstaan met het doceeren van het geldende recht alléén, maar moet hij ook wel degelijk zijne leerlingen althans met de hoofdlijnen van het toekomstige strafrecht doen kennis maken. Immers, naar alle waarschijnlijkheid zullen zij met het laatste in de practijk meer te maken hebben dan met het eerste, — zoo niet uitsluitend. Afgezien hiervan levert de vergelijkende behandeling van het bestaande en vrijwel verouderde strafrecht van den Code Pénal met het nieuwere niet te miskennen paedagogische voordeelen op: zij doet beide rechtssystemen beter begrijpen geeft een dieperen kijk in het strafrecht, en maakt de (studie daarvan dus veel interessanter, terwijl voor verwarring van 'het eene stelsel met het andere volgens mijne ondervinding niet de minste vrees behoeft te bestaan, zelfs niet bij zeer middelmatige leerlingen.

Velen zullen wellicht de opmerking maken, dat het Ontwerp, zooals liet daar ligt, nooit zal worden ingevoerd, daar thans een ontwerp voor een nieuw Indisch strafwetboek in bewerking is of spoedig in bewerking genomen zal worden, hetwelk voor alle inwoners van den archipel, zonder onderscheid, bestemd zal zijn. Wie geen vreemdeling in Jeruzalem is weet echter ook zeer goed, dat dit toekomstig strafwetboek, evenals het in Stbl. 1898 no. 175 afgekondigde en het Ontwerp van een Wetboek van strafrecht voor Inlanders, voor ten minste 95% met het Nederlaridsche strafwetboek zal overeenkomen; zoodat de bestudeering • van het tegenwoordig Ontwerp met de bestudeering van het toekomstig Indisch strafrecht vrijwel gelijk staat (verg. blz. 26 van dit werk.)

Sluiten