Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

executie door het publiek niet kan worden waargenomen', en zulks met gelijktijdige intrekking van het doellooze art. 311 I.R."

Op blz. 49 leze men verder, in plaats van hetgeen op den 7e" en 8en regel van boren geschreven staat, het volgende: .,hetzij cumulatief (en zulks al dan niet verplichtend), hetzij alternatief."

Op blz. 50, regel 17 van boven, staat: 322, lees: 323.

„ „ „ „ 18 ,, ,, „ Inlandsche, „ door den

Inlandschen rechter, „ ,, 50, laatsten regel, ,, Sw., ' lees: Sv.

„ „ 64, regel 8 van boven, „ 15, „ 51

» •> „ 0 „ ; , 30, „ 33

„ ,, ,, ,, tl ,, beneden, ,, intellectueele ,, middellijke. „ „ 167 leze men overal in plaats van regent'. „Resident." „ „ 192, regel 5 van beneden, staat: andere, lees: oudere. ,, ,, 207, laatsten regel, staat: no. 16, lees: no. 26. ,, ,, 222, regel 12 van beneden behoort nog a. 176 onder

de „verspreidingsartikelen" te worden gevoegd. „ „ 230, noot, regel 17 van onder, moeten de artt. 255 en 305, 2e lid, vervallen. De daar bedoelde misdrijven toch zouden volgens a. 110 O. niet voor de politierol kunnen worden gebracht, omdat er alternatief eene boete van meer dan f 100. op' is gesteld. In de plaats van deze artt. leze men: „artt. 144*", 146, 185, 243, 4062", 107en 2", 4082", 4091" en 4162"". De in deze artt. vervatte misdrijven worden alle niet belangrijk lichtere straffen bedreigd dan de zgn. „lichte misdrijven". Daarenboven zijn er nog 38 andere misdrijven, waarop ar beid straf van ten hoogste 3 maanden of minder is gesteld, doch alternatief met geldboete tot een maximum van méér dan f 100;— deze misdrijven kunnen alle mede tot voorbeeld strekken t.a.v. hetgeen verder in de noot wordt opgemerkt.

Sluiten