Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of sociale groepen staat het aan allen gemeene belang: nl. gevrijwaard te blijven voor onrecht van den kant zijner medemenschen, bescherming te genieten van persoon en goed. Dit algemeene belang nu wordt behartigd dooi' den Staat.

Niet alleen voor bescherming van persoon en goed echter heeft de Staat zorg te dragen. Neen, de staatszorg strekt zich veel verder uit. Wil de Staat tot bloei geraken, zoo moet hij tegen alle mogelijke kwaad waken, en alles wat goed is bevorderen. Het is dan ook de plicht van den Staat, om zooveel mogelijk ervoor te zorgen, dat het zijnen burgers in alle opzichten goed ga. Daarom vormt de zorg voor goed onderwijs een voorname staatszorg, niet minder die voor de openbare gezondheid, voor goede verkeersmiddelen, voor ongehinderde godsdienstoefening, en voor wat niet al!

Voor dit alles is het noodig, dat er in het gebied van den Staat orde heerscht, welke orde geschapen wordt door het hecht, en gehandhaafd door de organen van den Staat. Dit Recht kan langzamerhand ontstaan door de gewoonte, maar wordt in een modernen Staat zooveel mogelijk vastgelegd in nier overleg vastgestelde wetsbepalingen.

§ 2. Rechisnor- Deze aldus tot stand gekomen rechtsorde wordt bepaald door men en hare tal van verbods-en gebodsbepalingen, evenzoovele rechtsnormen sanctie. vormende, waaraan een ieder verplicht is te gehoorzamen. Het stellen van normen zou evenwel weinig baten, indien er geene middelen bestonden, om tot gehoorzamen te dwingen. Indien iedereen eene rechtsnorm straffeloos kon overtreden, zou zij geenerlei kracht hebben, vandaar dat elke norm voorzien behoort te zijn van eene sanctie, d.w.z. dat aan do bewuste overtreding van eene norm een min of meer onaangenaam gevolg, behoort verbonden te worden.

Zulk eene normovertreding kan bestaan in een doen of in een laten; eeh doen nl. van hetgeen verboden, een laten van hetgeen geboden is. Het daaraan vastgeknoopte onaangename gevolg kan men in het algemeen straf' noemen. Doch niet altijd is deze straf er eene in den zin van het strafrecht: vele normen toch verkrijgen eene sanctie, welke geheel buiten liet gebied van het strafrecht ligt. Wanneer echter eene rechtsnorm dient ter bescherming van een algemeen belang (dat altijd

Sluiten