Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. Subjectief en Objectief Strafrecht- Het !aaiste steeds geregeld bij wetsbepalingen.

tecens is het belang van eiken burger), zoo heeft de staat het recht, cm daaraan eene zuiver strafrechtelijke sanctie te verbinden. ') Dit recht van den Staat vloeit onmiddellijk voort uit zijne plicht, om de algemeene rechtsorde te handhaven. Immers, dat- op de overtreding van eene rechtsnorm eene straf wordt bedreigd, is noodig om hare nakoming te verzekeren. De straf bedreiging heeft dus ten doel, om de menschen van zulk eene overtreding af te houden; zij wil afschrikkend werken; hare strekking is, ongeoorloofde handelingen te voorkomen.2)

Is er evenwel eene met straf bedreigde norm overtreden, 5500 Zill die bedreigde straf ook moeten worden toegepast, wil de straf bedreiging niet eene doode letter blijven. Hieruit vloeit \an zelt liet recht van den Staat voort, om te straffen.

Dit recht om te straffen, hetwelk den Staat toekomt als handhaver der openbare rechtsorde — en ook niemand anders dan den Staat — vormt het z.g.u. subjectief straf recht. Dit recht mag evenwel niet worden uitgeoefend, dan nadat de rechter, na behoorlijk onderzoek der plaats gehad hebbende handeling, hij vonnis den dader tot eene bepaalde straf heeft veroordeeld.

het spreekt welhaast van zelf, dat de rechter daarbij niet willekeurig te werk mag gaan, maar gebonden is door het lecht. Dit recht nu is het strafrecht in objectieren zin, hetwelk legelt het subjectieve strafrecht van den Staat, waarop dit laatste derhalve geheel gebaseerd is.

vecht . door overtreding' van zulk eene norm tevens een privaat

i'echti.'l''iMant/ geschonden, zoo zal zij, behalve het publiekdader • ®.evo^ (de straf), ook een privaatrechtelijk gevolg' voor den veriMn-'.'f s'colM'nj n.1. de verplichting tot vergoeding der schade,

deviM-.i-a'r ' zijne onrecht matige daad (a. 1365 B. W.) Deze schawordeu°('<> moet V001' den burgerlijken rechter door den benadeelde •stvilV •! ?l'ei u't- 8'eheel afgezonderd van de strafvervolging' voor den 'iasto- *v '• p i kassier verduistert eene zekere geldsom van zijn u tce • heeft daardoor overtreden de norm: „gij zult niet het

wem] ^uwde- aan anderen toebehoorende goed ten eigen bate aanS,U,'\t' .<'.n 'K daarvoor strafrechtelijk verantwoordelijk tegenover den oiiÏ'iIm'1 !W,i ')0yendien is hij privaatrechtelijk tegenover B. verbonden, ooi- int'.. Sc',a<'<' O11 de eerste plaats het verduisterde, maar bovendien \-('.r<if>iv|Hl!|K8(J|1 j 'e ver8'°eden. Tot dit laatste mag' de strafrechter hein niet art °S- 'in''\ rT' staat geheel buiten de burgerrechtelijke actie (zie

tewerk' van hetzelfde doel gaat de Staat ook op andere wijze

veel ui J.i-'i ' f uitoefenen van politietoezicht. De politie treedt zoois te "(wl °P- en tracht, waar iets ongeoorloofds reeds bezig

o . netten, door repressief ingrijpen erger kwaad te voorkomen.

Sluiten