Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6. Verhoud

terwijl vrouwelijke Inlanders en Vreemde Oosterlingen dooreen wettig huwelijk met Europeaan of in. d. g. g. den staat van Europeaan ot' m. cl. g. g. verkrijgen. ')

Christen Inlanders zijn en blijven dus Inlanders; evenzoo zijn Christen Ohineezen onder de Vreemde Oosterlingen te rangschikken.

Hoewel de rechtstoestand dei' Inlanders in vele opzichten verschilt van dien der vreemde Oosterlingen, is zulks t. a. v. het strafrecht toch niet liet geval. Waar wij over Inlanders spreken ot' hen op het oog hebben, zijn de vreemde oosterlingen das steeds stilzwijgend daaronder begrepen.

ino A „1 1 i »n i

der veruKieimigen, uuor ue verscniuenae wetgevers voor

rscniliende "\r i . ,,

wetsbepalingen tot 1 gemaakt, vormen gezamenlijk de bron, waaruit

'let Indische recht moet worden geput. Het is dikwijls nogal lastig, in dien chaos van bepalingen den weg te vinden; sonis loopt men zelfs gevaar, eene bepaling toe te passen, die reeds vervallen blijkt te zijn; of wel, men raakt, bij het vinden van verschillende bepalingen die over hetzelfde onderwerp handelen, in verlegenheid t. a. v. de vraag welke bepaling wel, welke niet moet worden toegepast.

Een der voornaamste voorschriften bij de toepassing van wettelijke bepalingen in acht te nemen, luidt dan ook: men passé nimmer eenige bepaling toe, alvorens alle over dezelfde aangelegenheid handelende of daarmede in verband staande "«palingen te hebben nagegaan. En daar de wetgeving één geheel vormt, alle bestaande bepalingen derhalve meer of 'Hinder met elkaar in verband staan, zoo blijkt hieruit, dat (1( wet slechts behoorlijk kan toegepast worden door hem die ll('r geheel der wetgeving, in systematische orde gebracht, kan overzien. Systematische eenheid te brengen in de tallooze !'* staande bepalingen, is o. a. de taak der rechtswetenschap, p welke wijze daarbij te werk gegaan wordt, kunnen wij

siecnts in zeer grove trekken naeraan.

postenor Vooreerst dient rekenschap gegeven te worden van de

welke bepalingen wel, welke niet meer geldende 'ïacht bezitten. Daarbij moet vooropgesteld worden, dat eene

steerk°(u het om8'ekeerde is het geval; de vrouw volgt bij gemengd huwelijk • uoi staat van haren man; zie Stbl. 18ÏI8 no. 151

Cl. Lex

uc,usar priori

Sluiten