Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wettelijke bepaling ') nooit door onbruik, steeds dooi' eene andere (latere) wettelijke bepaling vervallen kan. Daar de wetgevers voor Ned. Indië niet van gelijken rang zijn, mag die latere wet niet afkomstig zijn van een wetgever van logeren rang dan die, van wien de bestaande bepaling afkomstig is. Zulk eene latere bepaling nu kan de bestaande óf uitdrukkelijk, óf stilzwijgend doen vervallen. De uitdrukkelijke vervallenverklaring levert geene moeilijkheid op; de stilzwijgende daarentegen soms wel. titilzicijgend vervalt eene wettelijke bepaling, indien hetzelfde onderwerp bij latere bepaling van gelijken of hoogeren rang geregeld wordt, zonder dat daarbij de vroegere uitdrukkelijk wordt vervallen verklaard. Dit kan plaats hebben t. a. v. de geheele bepaling, maar ook t. a. v. een gedeelte ervan. Stel. er bestaat eene ordonnantie, waarbij a, />, c geregeld zijn; in eene latere orclonn. of andere alg. verord. vindt b eene regeling; zoo zal de eerstbedoelde ordonnantie blijven bestaan voor a en c en slechts voor zooverre zij b regelde geacht moeten worden te zijn vervallen. Men drukt dezen regel in het Latijn aldus uit: ,,Lex posterior derogat priori." 2i b. Lex speciatis Nu kan liet zijn, dat de latere bepaling hetzelfde onderwerp derogat generaii. in algemeen en zin regelt, hetwelk sleclis voor een bepaald geval.

of ten aanzien van bepaalde personen of kategorieën van personen geregeld was, m. a. w. dat de bestaande bepaling ten opzichte van de latere als eene speciale regeling te beschouwen is. In zulk een geval blijft de bestaande regeling gelden, maar alléén voor het speciale geval of de bepaalde personen, waarvoor zij in het leven was geroepen.

Het kan zijn, dat de algemeen'e regeling aan de speciale voorafgaat, of dat zij beide tegelijk ontstaan zijn fb.v. in eenzelfde wetboek voorkomen. • Ook in die gevallen geldt de speciale regeling voor het speciale geval boven dealgemeene. Deze regel geldt, ongeacht het al dan niet bestaan van

') Onder dezen term verstaan wij in het algemeen iedere op behoorlijke wijze afgekondigde en ingevoerde bepaling, door welke soort van wetgever,ook in het leven geroepen.

*) Derogat = 8e pers. enk. tegen w. tijd van derogare, „gedeeltelijk doen vervallen."

Lex = wettelijke bepaling.

Sluiten