Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 7- Hechtssysteem. Rechtsstudie.

verschil van invoeringstijd; in het Latijn luidt hij: „Lex specialis derogat generali."

Beide hier behandelde regels kunnen wij in het kort aldus samenvatten: De werkingsom vang eener bepaling kan worden besnoeid: a. door eene latere bepaling, voorzooeer deze hetzelfde onderwerp regelt; b. door eene speciale bepaling, voorzoover het speciale geval zich voordoet.

Op deze wijze leere-n wij, welke bepalingen geldend zijn, welke niet; verder, welken invloed zij op elkaar uitoefenen, "i welke verhouding zij tot elkaar staan. En zoo vinden wij tal van rechtsnormen,, welke thans tot een systematisch geheel dienen te worden gebracht. Dit geschiedt, door alle bestaande rechtsbepalingen naar gelang harer meerdere of mindere gelijkenis rot verschillende groepen en ondergroepen samen te voegen. Aldus ontstaat een rechtswetenschappelijk geheel, een rechtssysteem. Zulk een rechtssysteem geeft ons niet alleen een geordend overzicht over het geheel, maar doet ons de verschillende rechtsregelen ook beter bet/rijpen.

Wil men een dieper inzicht in het recht verkrijgen, zoo moet men het bestudeeren in verband met de wetenschap, die •l'le verschijnselen van het maatschappelijk leven, zoowel stoffelijke als geestelijke, onderzoekt, nl. de sociologie. En dit moet dan weer op tweeërlei wijze gebeuren, nl. èn historisch, èn welgelijkend. ') Vele andere hulpwetenschappen komen hierbij 11(,K re pas, niet het minst de wetenschap der geestelijke eigenS( happen en functies, de psychologie. De meesten bepalen zich ut een historisch en vergelijkend onderzoek van het recht op zhh zelt beschouwd; zij bepalen zich strikt tot de rectós-wetenNcliap, en doen dit dan systematisch, historisch, vergelijkend.

ij zullen ons hoofdzakelijk bepalen tot de systematische bei-indeling van het recht, voorzoover dit tot het kleine onderdeel behoort, waarover dit werkje handelt.

i). y * /i(i ll'ff1J , tl!11 van dun tijd; vergelijkend:alleen

hamieliii-,. 'J; ,«nderzorkt dus: Ie het verband tusschen rnaat"•i'lcii ™chtsregelen; 2e hoe deze toestanden enrechts-

<r aarde ,J' 11J,l('i| (historisch) èn bij de verschillende, volken

etcnschainii'lill-,.1'1 ^ ZK'.1' ontwikkeld hebben. Op deze wijze kan men sseheii'de Mii \1.lu,cu* m-il-w. de band van oorzaak en gevolg-

■n s\KtiMM..Hl..i'.' zt',>ei'sc^lujnselen vaststellen. Deze mouten ten slotte tot

Sluiten