Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 8. Rechts- Men begrijpt, dat clit systematiseeren niet door elk beoefe-

rr C°- rai' van het recht weer van begin af aan behoeft te geschieden.

De rechtswetenschap is reeds tal van eeuwen oud, honderden groote rechtsgeleerden zijn in den loop der eeuwen met den opbouw daarvan bezig geweest, en op de resultaten van dien arbeid werken de tegenwoordige en toekomstige rechtsgeleerden voort.

\an de resultaten van dien arbeid hebben ook de wetgevers .gebruik gemaakt. Met recht wordt thans nl. niet meer uitsluitend in tallooze verschillende verordeningen stuksgewijs geregeld, maar eenige groote onderdeelen van het recht zijn thans op min of meer gesystematiseerde wijze in groote algemeene verordeningen bijeengebracht. Zulk eene alg. verord. noemt men wetboek (Lat. codex. Fr. code), hier dikwijs ook reglement; deze wijze van wetgeving noemt men codificatie. Zoo zijn bij ons b. v. het burgerlijk-, en het handelsrecht, ook het strafrecht gecodificeerd in het burgerlijk wetboek, het wetboek van koophandel, de wetboeken van strafrecht. Wat niet wegneemt, dat verschillende tot die rechtsgroepen behoorende bepalingen dikwijls nog in andere, losse verordeningen verspreid zijn. Vooral is dit, zooals wij nader zullen zien, met het strafrecht het geval.

Hier kan niet een volledig |verzicht, hoe kort ook, van de rechtswetenschap gegeven wórden; dit is de taak van de encyclopaedie de.s- rechts. Slechts enkele opmerkingen hierover. §9. Publiek-en De hoofd verdeeling van het Rech t berust op de onderscheiding privaatrecht: ma- ervan in publiek, en privaat recht. Het publiekrecht regelt de teneei- en formeel maatschappelijke verhoudingen tussehen den Staat ais geheel

en zijne organen en onderdeelen, tussehen die organen en onderdeelen onderling, en tussehen den Staat, de staatsorganen ot onderdeelen van den Staat eener-, en de onderdanen des Staats anderzijds. Het betreft Merby steeds eene verhouding v;in een hoogeren, tot een lageren in rang, m. a. w. de partijen zijn steeds aan elkaar gecoördineerd; de door het. publieke ' echt beschermde, belangen zijn steeds van alqemeenen aard. Het privaatrecht daarentegen regelt de verhoudingen tussehen gecoördineerde partijen, die m. a. w. op gelijke lijn ten opzichte van elkaar staan; het beschermt speciaal private

Sluiten