Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangen, die evenwel dikwijls een algemeen karakter kunnen dragen (b.v. het huwelijksrecht). Ook de Staat of een onderdeel daarvan kan als privaat persoon (rechtspersoon) optreden en dus tegenover zijn onderdaan (die in dit geval dan niet als zoodanig beschouwd wordt) in eene privaatrechtelijke verhouding treden, l>.v. als de Staat van iemand een gebouw huurt enz.

Tot het private recht behooren het burgerlijk-, en liet handelsrecht; de overige groepen van recht behooren tot het publiek recht, dus ook het strafrecht.

Tot het publick recht behoort o. a. ook het zoogenaamde formede recht, hetwelk de wijze regelt, waarop een rechtsgeding voor den rechter moet worden gevoerd, de vormen, die daarbij in acht te nemen zijn. Dit recht staat tegenover het materieel recht, hetwelk de rechtsstof zelf regelt.

Men onderscheidt verder naar aanleiding van bovenstaande nideeling: het materieel privaatrecht en liet formeel privaatrecht (de ,.burgerlijke rechtsvordering", • welke dus tot het publiek recht behoort i; en het materieel, en formeel strafrecht, de „strafvordering".

W ij behandelen hier slechts het materieel strafrecht, en dan

alleen maar voor een deel. Daarbij zullen evenwel eenige

onderwerpen besproken worden, welke de wetgever onder

formeel recht heeft gebracht, doch die wetenschappelijk tot

het materieel strafrecht behooren.

Jr!° Ma,eriRel Het materieel strafrecht nu omvat het geheel van voor^ratrecht. . ., # °

^gemeen, en bij n' welke de bevoegdheid van den Staat regelen om

zonder gedeelte. (l<>&eile» te. straffen, die zich aan eene strafbare overtreding der geldende normen schuldig maken. Van de andere zijde beschouwd kan men zeggen: „welke de strafrechtelijke verantwoordelijkheid der individuen tegenover den Staat regelen".

In de eerste plaats behooren daaronder alle voorschriften, die normen inhouden met bedreiging eener bepaalde straf tegen de overtreding daarvan.

Deze wijzen bepaaldelijk aan, welke gedragingen eene normovertreding vormen en welke straf daarop staat.

Dit is echter niet voldoende ter regeling van de bevoegdheid xa" ''eu Staat om te straffen. Tal van vragen toch doen zich hieibij voor, die niet een of ander speciaal delict, maar alle

Sluiten