Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speciale, dikwijls uitvoerige regeling behoeven. Deze verordeningen behooren derhalve tot het aparte gebied van het administratief recht. De voorschriften, die zij bevatten, zijn uit den aard der zaak van dwingenden aard, en vereischen eene strafrechtelijke sanctie; in zooverre nu behooren zij tevens tot het strafrecht, maar ook slechts in zooverre. Men ga slechts even na, waarover al zou de regeeringszorg zich uitstrekt, en mén zal onmiddellijk inzien, dat codificatie van alle strafbepalingen eene onmogelijkheid is. Om te beginnen vallen alle verordeningen onder het administratief recht; verder de verordeningen betreffende de scheepvaart, het stoomwezen, de spoor- en stoomtramwegen, het boschwezen, de koffiecultuur, de opium- en zout-monopoliön, het mijnbouwwezen (de mijnbouwordonnantie bevat over de 600 artt.!), het automobielverkeer, besmettelijke ziekten, liygiene, en over de honderd andere onderwerpen meer! Daarbij komen dan nog de politicaangelegenheden, die gewestelijk of plaatselijk zijn geregeld !

Behalve deze normen betrekkelijk speciale regeling eischende aangelegenheden, bestaan er tal van andere, waarbij meer op zich zelf staande rechtsbelangen van den Staat en den burger, °f in het algemeen van den mensch, bescherming vinden. Deze belangen zijn veelal van het hoogste gewicht; zij betreffen b.v. de bescherming van den Staat tegen gevaren van buiten zoowel als van binnen; de vrijwaring voor valsclie munt, valsehen eed, valsche bankbiljetten en andere soorten van geldswaardig of bewijskrachtig papier; de bescherming van lijf, leven, eer; van goed enz.

De normen, die dergelijke belangen beschermen zijn meer vatbaar voor systematiseering en dus voor codificatie; wij vinden ze dan ook voor het grootste gedeelte in de strafwetboeken. § 12. De verschil- De normen treffen wij in de strafwetboeken en alg. polit.iest.ratV strafbepaZT <l*rr^eiuenten n'°t iils zoodanig aan. Men geeft: er nl. de voorkeur aan, om de gedraging, waardoor eenige bestaande norm overtreden wordt, d.i. derhalve het delict, nauwkeurig te omschrijven met hijvoeging der bedreigde straf, gewoonlijk in dezen vorm:

r>llij die dit of dat doet. wordt, gestraft met " Uit deze

delictsbepaling (quaUficatie van het delict genoemd) is de norm gemakkelijk te vinden.

Sluiten