Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S n

'-'«'gemeen 'eeisukken.

andere voorbeelden vormen Sbl. 1904 No. 127 en Sb 1. 1904 No. ;-!72? a. o.').

Wat de aJgeiueene Teenstukken betfeit, het is duidelijk dat deze hun plaats moeten vinden in de strafwetboeken.

Deze toch hebben met administratieve voorschriften niets uit te staan; zij regelen als het ware de algemeene c oor waarden van de strafbevoegdlieid des Staats, bevatten de algemcene voorschriften van strafrechtelijke verantwoordelijkheid.

In alle moderne strafwetboeken vindt men dan ook voorgeschreven, dat liet algemeen gedeelte, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, geldt voor alle delicten, ook . die bij andere verordeningen voorzien. Zie art. 38 Swb. ïnl. art. 9;! Ontw. Swb. Inl.

In dit werkje houden wij ons zoo goed als uitsluitend bezig niet de algemeene leerstukken, en wel hoofdzakelijk zooals deze inliet Swb. Inl. geregeld zijn, terwijl wij bij cl l|i eerst uk een e vergelijking makenmet de regeling daarvan in het (hitw.Swb. Inl. Eenige leerstukken zuilen wij uit liet speciaal gedeelte van liet Swb. Inl. moeten putten, eenige ook uit het Inl. Regl. (de algemeene verordening waarbij het formeel recht voor den Inlandschen rechter geregeld is), alwaar zij verkeerdelijk verzeild zijn geraakt.

§ 14. Uitieggjng Thans een enkel woord over de uitlegging van verorde-

epamgenningen in het algemeen, en speciaal in verband met het

strafrecht. Om eeile wettelijke bepaling te kunnen begrijpen, zal men vooreerst zich ter dege rekenschap moeten geven van hetgeen taalkundig de beteekenis ervan is. Hiermede zal men evenwel niet ver komen, aangezien vele woorden meer dan ééne beteekenis hebben, en de bepalingen bovendien dikwijls onduidelijk gesteld zijn. Maar zelfs bij de ondubbelz innigste redactie is liet niet mogelijk tot goed begrip eener wettelijke bepaling te geraken, daar immers elke bepaling een deel uitmaakt mui eén systematisch geheel, naar wij reeds zagen, en derhalve in verband met dat geheel dient • e worden beschouwd. Evenmin als men een op zich zelf goed verstaanbaar zinnetje uit eenig verhaal begrijpen kan, zonder het in zijn verband te lezen, evenmin, ja nog minder, eenig wetsartikel, zonder dit in zijn systematischen samenhang

van w

Sluiten